अेकलें

Posted By रुपाली मावजो कीर्तनी | 19 April 2014 10:17 IST

टक टक...टक टक...

हांवे फोर्सान दारार मारलें

कोणे आयकले ना जावये

बोल्सांतले चावयेन दार उघडलें

'मम्मा हांव पावले, खंय गे तूं'

बेजार ना जाल्यार पुरो!

लायट पेटयत हांव भितर सरलें

अरेच्या! मम्मा येउना दिसता

कामारच आसतली अजून

हांव साप्प विसरलें

बेगांतली तसरीप मेजार दवरत

हांव ओठांतलेओठांत पुटपुटलें

मम्मा आसपाची आज घरा

मनाक आज खूब दिसलें

सगळ्यांत पयलीं टी.वी लायलो

घरान कोण उलयल्यावरी दिसलें

मेजार दवरील्ले जेवण घेवन

हांव टी.वी सामकार बसलें

एकलें घरा येवप, टी.वी पळोवप

सुर्वेक सुर्वेक बरें दिसतालें

आता घेऊन जेवनय दिसना

पुण कोणाक हांव सांगतले ?

खूब खूब उलोवचे आसता

उलयत बसता वणती कडेन

अभ्यास खेळ करता एकलें

उलोंव तरी कोणा कडेन ?

सदांच म्हणत आसतात दोगांय

आमी ल्हान आसताना

अशें करताली तशे करताली

पूण तुमचे ल्हान पणांत खंय

तुमीय अशी रावताली ?

आज आमका मेळता

ते तेन्ना तुमकां मेळ्ळे ना

पूण तुमकां तेन्ना मेळ्ताले

ते आमकाय मेळूंक पावले ना

टक टक.. टक टक ..जावचे पयलीं

अभ्यास करून सोपोवंक जाय

मूड बरो आसल्यार पुरो 

खूब कितें उलोवंक जाय

       ------रुपाली किर्तनी 

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs