जिवीत अेक पुस्तक

Posted By रुपाली मावजो कीर्तनी | 26 October 2013 00:33 IST

 

जिविताचे  पुस्तक बरयता बरयता

मदींच हांव थांबले

मुखार सरचें काय रावचें मात्शॆं?

मन म्हजे अमनलें

दिसलें....

परत अेकदां सुरवातिच्यान

वाचुन हांवे पळोवचें

जिविताचें अेक अेक पान

बारीकसाणेन वाच्चें

वाचता वाचता दिसून आयले

हांव खूब कडेन चुकिल्लें

गरज ना तें लेगीत

आोगीच बरयत गेल्ले

भुरगेपणंतलीं कांय पानां

वाचत रावचे दिसले

परत परत तीं तींच पानां

परतीत हांव बसलें

कांय कडेन दिसले म्हाका

नाका असले अशें घडूंक

वेळा वेळार मत मांडूंक

 

नाका असले अनमनूंक

कांय वेळा दिसले,ओडून

पिंजून अुडोवचीं तीं पानां

नाकात ती फाटली यादी

नाकात ती कवनां

कांय खीण इतले सोबीत!

कांय कितले गोड!

कांय खिणांची, कांय जाणांची

अजूनय कितली आोड!

बरें, वायट, गोड, कोडू

संचीत हें खिणांचे

हारश्यांत जशें रूप

वेगवेगळ्या गुणांचे

वाचता वाचता अेक अेक पान

ह्या पेण्यार हांव पावले

खवदळिल्यो यादी घेवन

फुडलें बरोंवक बसले

ना करचें त्योच चुको

अनमनचें ना फुडें वचूंक

जिविताची फुडली पानां

मनासारकी मेळूं रचूंक

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs