स्वाभिमान

Posted By उदय नरसिंह म्हांबरॊ | 31 January 2013 08:40 IST

 

वाडटी पिराय वाडयता जण एकल्याची जाण

दिसपट्टॆ जिणॆंत मॆळटा अणभवांची खाण

मनश्याच्या आंगांत जॊंवॆर आसत त्राण

स्वाभिमान दवरचॊ न्हय कॊणाकडॆ घाण

 

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs