गोल्फ कोर्साक विरोध करून भायर 'सॅटलमेंट' करतातः मुख्यमंत्र्याचो आरोप

गोवा न्यूज खबरो | 03 August 2015 19:00 IST

“कांय लोक (विरोधी पक्षांतले) कांय प्रकल्पांक विधानसभेंत विरोध करून ताचेर मागीर भायर आपलो ‘सॅटलमेंट’ करतात. हांव विधानसभेचो असो गैरवापर करपाक दिवचों ना.”

पेडणे तालुक्यांतल्या तेरेखोल गोल्फ कोर्स प्रकल्पावेले चर्चेवेळार आज मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आस्सेर्ताद बाँब घालो आनी विरोधी आमदारांनी सभाघर तकलेर घेतलें.

खासा करून काँग्रेसीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी पर्वरेचे अपक्ष आमदार रोहन खंवटे हांणी.

कारण ह्याच दोगांयनी हो प्रस्न आज विधानसभेंत लावन धरिल्लो.

ह्या आरोपाच्या बोवाळांत कुळां आशिल्ले जमनीची सनद कायदेशीर बाबी पुराय करनासतना दिलीच कशी हो खंवटेचो मुद्याचो प्रस्न खंयचे खंय नाच्च जालो.

काँग्रेसीचें सरकार आसतना ह्या प्रकल्पाक 2011 वर्सा मान्यताय दिल्ली अशें सांगून विरोधकांचें वारें काडून घेवपाचो पयलीं मुख्यमंत्र्यान प्रयत्न केलो. पूण विरोधक बदले नात.

मूळ प्रस्न आशिल्लो गोल्फ कोर्साखातीर वापरपाचे जमनींतलीं झाडां बेकायदेशीरपणान मारलीं ताचेर. विचारिल्लोय रानां मंत्री एलिना साल्ढाणाक.

तिणें 10 झाडां बेकायदेशीरपणान मारलीं हें मान्य केलें आऩी ते खातीर तांचेर केश घाल्या अशें सभाघराक सांगलें.

थंयच्यान रोहन खंवटेन हो प्रस्न मुखार व्हेलो आनी 50 बावन्सर हाडून दादागिरी करून बेकायदेशीरपणान झाडां मारपाचे प्रकार चालूच आसात अशें खंवटेन सांगलें. ताचेर मात एलिनाबाय आपली बरोवन हाडिल्लीच जाप वाचत रावली.


दुसरे वटेन रेजिनाल्ड उठून कुळांचे जमनींत कुळांच नात असो अहवाल दिवपाचे प्रकार चल्ल्यात म्हूण बोवाळ घालपाक लागलो.

तेन्ना मात मुख्यमंत्री पार्सेकार उबे रावले आनी तांणी सांगलेः

“म्हज्या मतदारसंघांतलो हो प्रकल्प काँग्रेस सरकारान हाडिल्लो, पूण हावें विरोधी पक्षांत आसून लेगीत ताका तेंको दिलो. कारण तो कायदेशीर आशिल्लो आनी तातूंतल्यान पेडणेंकारांक रोजगार मेळटलो. आज म्हजें सरकार ताका तेंको दिता आनी दीत रावतलें. झाडां मारपाचेर बेठोच बोवाळ करनाकात. तीं झाडां कसलीं तीं हांव जाणा. थंय पर्यावरणाचें कसलेंच लुकसाण जाल्लें नात. मात बेकायदेशीर हांव कांयच जावंक दिवचों ना.”

तेन्नाच तांणी विरोधक हांगां बोवाळ मारतात आनी ताचो फायदो घेवन प्रकल्पाच्या मालकालागीं सॅटलमेंट करतात असो आरोप केलो.

ताचेर फुर्योद जावन रेजिनाल्डान मुख्यमंत्र्याक हो आरोप सिद्ध करपाचें आव्हान दिलें. रोहन खंवटेनय दिलें. पूण मुख्यमंत्री मुमुरख्यांनी हांसत बसूनच रावलो.

त्या बोवाळांत झाडां मारपाच्या आनी सनद दिवपाच्या बेकयादेशीर प्रस्नांचेर सभाघराची समिती काडपाची तांची मागणीय शेणली आनी प्रस्नूय.

सभापतीन मुखावेलो प्रस्न घेतलो आनी प्रकल्पाचो प्रस्न तेरेखोलचे न्हंयच बुडलो....

 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.


Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Latest News

Tourism