कोंकणी कामकाजा खातीर सभापतीक परबीं

गोवा न्यूज मेज | 17 July 2012 18:46 IST

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनांत सभाघराचें कामकाज कोंकणीतल्यान सुरू केल्ले खातीर कोंकणी भाशा मंडळान सभापती राजेंद्र आर्लेकाराक परबीं भेटयल्यांत.

स्वता फुडाकार घेवन जमता तितलें कोंकणींतल्यान कामकाज करपा खातीर तांणी फुडाकार घेतला देखून मंडळान तांचें कवतूक केलां.

आर्लेकार स्वता आपल्यो चडश्यो सुचोवण्यो कोंकणींतल्यानच दितात आनी ते खातीर तांणी शब्दावळूय एकठांय करपाक सुरवात केल्या.

स्टार्ड क्वेश्चनाबदला नखेत्री प्रस्न म्हणप, वा शून्य वर म्हणप अशे जायते प्रयोग तांणी सुरू केल्यात. ते खातीर राजभास संचालनालय आनी हेर कोंकणी विद्वानांलागींय तांणी चर्चा सुरू केल्या.

सभापातीकडल्यान देख घेवन सरकारी कामकाजांतय आतां कोंकणीक प्राधान्य दिवंक सुरवात करची आनी इतलो तेंप फकत कागदपत्रांत उरिल्ली कोंकणी राजभास खरें अर्थान चालीक लावची अशी मागणी मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्यान केल्या.  

 काँग्रेस पक्षान माध्यम प्रस्नाचेर घेतिल्ल्या निर्णया उपरांत फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपान माध्यम प्रस्न वेंचणुकेचो मुद्दो केल्लो.

ते उपरांत नवें सरकार भाजपाचें जालें तरी तांणी घेतिल्ल्या माध्यम प्रस्नाच्या धोरणांतय अस्पश्टताय आसा. हे फांटभुंयेर सभापतीच्या ह्या निर्णयाक चड म्हत्व आसा अशें आचार्यान म्हणलां.

सभापतीची देख घेवन बरेचशे आमदारूय कोंकणीचोच चड वापर करतात. उरिल्लेय आमदार तांची देख घेतले अशी आस्त मंडळान उक्तायल्या. 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.


Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

Khabar,khaatir ?

- Altina Rego, salcette | 18 th July 2012 17:47

 

मोगाळ संदेश भाई,

विधानसभेच्या पावसाळ्या अधिवेशनाची खबर ऑनलायन दिवन तुमी उपकार केलो. पूण हे खबरेचो माथाळो असो जाल्लो जाल्यार, अदीक बरें दिसपाचें.

-कोंकणींतल्यान कामकाज केल्ल्यान सभापतींक परबीं.

वा-

कामकाज कोंकणींतल्यान केल्ल्यान सभापतींक परबीं.

-कारण हांगा कोंकणी खातीर तशें काम जावंक ना, पूण कोंकणी भास वापरून काम जालां.

सुचोवणी दिल्या, मानचें वा ना तें तुमचेर.

- seby fernandes, mysore | 18 th July 2012 14:36

 

परबीं. कोंकणींतल्यान कामकाज जाल्लें पळोवन एकदम बरें दिसलें. कोंकणी भास ही गोंय राज्याची एकमेव आनी स्वतंत्र भासा आसा. तिका तिचो फावो तो मान मेळूंक जाय.

राजेंद्र आर्लेकार बाबाक परबीं.

जायतें बरें मागून

सेबी फेर्नांदीश

राष्ट्रीय अणकार मोहीम

केंद्रीय भाशा संस्थान, मैसूर.

- Seby Fernandes, Mysore | 18 th July 2012 10:39

 

Latest News

Identity