77 वर्सांचो ‘स्पश्टवक्तो तरणाटो’ तानाजीबाब गेलो

गोवान्यूज खबरांकार | 19 October 2020 14:07 IST

कोंकणी चळवळिंतलो एक म्हालगडो लेखक, कोंकणी विश्वकोशाचो संपादक आनी स्पश्टवक्तो विचारवंत तानाजीबाब हळर्णकार आज संवसाराक अंतरलो.

तेची पिराय आसली 77 वर्सां. फाटल्याच म्हयन्यांत 18 सप्टेंबरा तेणे आपलो वाडदीस मनयल्लो. मूळ फोंड्यां बांदोडेचो, रावतालो परवरे. 

हालीं तो मात्सो दुयेंत आसलो, पूण वाडदीस येयसर बरोय जाल्लो. मात फाटल्या बुधवारा अचकीत तेची भलायकी परत इबाडली आनी तेका हॉस्पिटलांत व्हरचो पडलो.  

तेचेफाटल्यान घरकान्न वैशालीबाय, पूत तुषार आनी धूव तनुजा असो घराबो आसा. लग्न जावन सध्या तामिळनाडू रावपी धूव येतकीर, कोविडाचे धामीक लागोन, घरचे भीतर तेचेर निमणे संस्कार जातले अशें घरच्यांनी कळयलां. 

व्रतस्थ संशोधक

तानाजीबाबाचें सगळ्यांत व्हडलें योगदान आसा तें संशोधनाच्या मळाचेर. गोंयचे पंचायती ग्रामसंस्थेचेर केल्ल्या संशोधनाक लागोन तेका पीएचडीची डॉक्टरेट फावो जाल्ली. 

उपरांत तेणे आपली पुराय जीण वेगवेगळ्या संशोधनाच्या प्रकल्पांक समर्पीत केल्ली. 

चार खंडी कोंकणी विश्वकोशाचो संपादक, विज्ञानीक आनी तांत्रीक कोंकणी परिभाशा कोशाचो संपादक, मंगळूरच्या कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाच्या कोंकणी परिचय कोशाचो संपादक आनी गोंय सरकाराच्या राजभास संचालनालयान प्रकाशीत केल्ल्या प्रशासकीय कोंकणी उतरावळिचो संयोजक म्हूण तेणे मोलादीक कार्य केलां. 

तशेंच साहित्य अकादमीन प्रकाशीत केल्ल्या 1900 ते 2000 मेरेन प्रकाशीत जाल्ल्या कोंकणी पुस्तक सुचीचें संकलनय तेणे केलां.  सरकारी कर्मचाऱ्यांक कोंकणीचें प्रशिक्षण दिवपाचो संयोजक म्हुणोनय गरज पडटा तेन्ना तेन्ना तेणे योगदान दिलां. 

 

साहित्य निर्मणी

तानाजीबाबाचें चडशें लिखाण हें वैचारीक. खासा करून कोंकणी दिसाळ्यांनी आनी नियतकालिकांनी वैचारीक स्वरुपाचें खूब लिखाण तेणें केलां. तेतूंतल्यानच कांय वेंचीक ललीत निबंदांचें फागूरफाट हें तेंचे पुस्तकय प्रकाशीत जालां. 

पूण ते भायर करामत दोन सोश्यांची  आनी ख्यास्त ह्यो दोन बाल एकांकी आनी दानत ही एकांकीय प्रकाशीत जाल्या. 

साहित्याचो एक बरो समीक्षक आनी विचारांची विस्कटावणी करपी विश्लेशक म्हुणोनय तेची नामना आसली. 

विधायक कार्य

राज्य आनी राश्ट्रीय पावंड्यावेल्या सरकारी आनी निमसरकारी संस्थांच्या विंगड विंगड समित्यांचो वांगडी म्हुणोनय तेणे खूब विधायक कार्य केलां. तेतूंत कोंकणी पाठ्यपुस्तक समिती, प्रबंध मोलावणी समिती, शिक्षक निवड समिती, नॅशनल बूक ट्रस्टाची सल्लागार समिती आनी साहित्य अकादमीच्या कोंकणी भाशा सल्लागारर समितीचो आसपाव आसा. 

गोंय विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थी संघटनेचो अध्यक्ष तशेंच विद्यार्थी कल्याण विभागाचो संचालक आनी प्रकाशन विभागाचो संयोजक म्हुणोनय तेणे मोलादीक कार्य केलां.

तानाजीबाब कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष आसलेलोच. तेभायर गोवा कोंकणी अकादेमीचो उपाध्यक्ष, विश्व कोंकणी केंद्राच्या शिक्षण आनी संशोधन मंडळाचो मानद संचालक अशींय पदां तेणें भूशयल्यांत. 

सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपी फॅसिलिटेटर म्हूण कोंकणी चळवळ सदांच तेका पळयताली. मुखावेल्याक दुखयनासतना स्पश्टपणान आनी खणखणीत आवाजांत तेच्या मतांचें खंडन करपाची एक कळाशी तेचेलागीं आसली. 

 

परिशदेचें पंचशील

अखील भारतीय कोंकणी परिशदेक एके स्थायी संस्थेचें रूप दिवपांत तेचें योगदान सुमराभायर आसा. 2002 वर्सा 20 आनी 21 एप्रीलाक मंगळूर शारांत जाल्ल्या अखील भारतीय कोंकणी परिशदेचो तो अध्यक्ष आसलो. तेन्ना तेणे आपल्या अध्यक्षीय भाशणांतल्यान परिशदेचें पंचशील मांडिल्लें. तें अशेंः

1) कोंकणी संस्थांचें अंतर्गत स्वातंत्र्य अबाधीत राखून, परिशदेच्या फुडारपणाखाला कोंकणी संस्थांचें अधीकृत अशें कुटुंब निर्माण करप

2) ह्या कुटुंबावरवीं सगळ्या कोंकणी संस्थांखातीर एक भोवउद्देशी कार्यावळ तयार करप, आनी वेळेच्या बंधनाभीतर तिका चालीक लावप

3) राश्ट्रीय आनी आंतरराश्ट्रीय कोंकणी कार्यावळीच्या आयोजनाचें यजमानपण परिशदेकडेन दवरप

4) परिशदेचो वावर तडीक व्हरपी परिशदेची प्रशासन यंत्रणा उबारप. ते खातीर परिशदेचो कायम स्वरुपाचो निधी निर्माण करप

5) कोंकणी संवसाराची कोंकणी जनांक वळख करून दिवपी परिशदेचें एक मुखपत्र चलोवप.

(संदर्भः अखील भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अध्यक्षांचीं भाशणां. संकलक आनी संपादकः डॉ जयंती नायक)

तानाजीबाबाचें कोंकणी परिशदेचें अध्यक्षीय भाशण पुराय वाचपाखातीर हांगां क्लिक करात

तेच्या अखंडीत वावराची दखल घेवन गोंय सरकार राज्य पुरस्कार, टी एम ए पै प्रतिश्ठान मणिपालाचो पुरस्कार, थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्र (पर्वरी) पुरस्कार आनी गोवा कोंकणी अकादेमीचो साहित्य प्रज्ञा जीवन गौरव पुरस्कारांनी तेचो भोवमान केला.

आपल्या निमण्या स्वासामेरेन आपली उमेद तरणी दवरून वावुरपी कोंकणी चळवळींतल्या ह्या म्हालगड्याक गोवान्यूज.कॉमाचीं मनाकाळजाथावन आर्गां. 


goanews.com is now on Telegram & also Youtube. Kindly subscribe for free & remain updated.


Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

तानाजीबाबांक आर्गां,तुमचो वावर आमच्याखातीर प्रेरणादायी

- Mangaldas Bhat, Curchorem | 19 th October 2020 14:28

 

Latest News

People