बाबा, म्हजें एक सपन...

Posted By अन्वेषा सिंगबाळ | 07 June 2015 21:10 IST

भुरगेपण खंय म्हजे बाबा

पुराय तुवें जियेल्ले

म्हजे दर बोबडे उतर

सांगातान म्हज्या गिरयल्ले

 

घरभर म्हज्या सांगाता

दिमकुऱ्यांनी खंय चलिल्लो

पयले फावट रावले उबें

खोशयेन खंय तू भिजिल्लो

 

गार्डनांत खंय म्हज्या वांगडा

धांवचेल्यांनी खेळिल्लो

झोपाळ्याचेर बसोवन म्हाका

धोलयत खंय तूं राविल्लो

 

व्हड जशें जायत गेले

बांदूंक लागलो तू आडे

इश्ट म्हजे तुज्या नदरेन

बेश्टेच थारूंक लागले पाडे

 

तुज्या दोळ्यांत लिकलीकपी

सपनां म्हजी लागली शेणूंक

प्रस्नांच्या भिऱ्यांत तुज्या

दर खिणाक लागली भिडूंक

 

बाबा म्हाका दिसतां खुबदां

फॅसबूकार तुवेंय लॉगीन करचे

इश्ट म्हजो जावन थंय

सगळे फोटे लायक करचे

 

एक दीस बसोवन स्कुटरीचेर

सगळे नेम मोडून धांवचे

घट्ट तुका धरून हांवे

वेगाचेय भान मोडचें

 

ल्हवूच येवन कानांत तुज्या

म्हज्या मोगाचे गुपीत सांगचे

म्हज्या वांगडा तुवेंय मागीर

मुरगूटत आईक पळोवचें

 

तुटलेंच म्हजे काळीज केन्नाय

येवन तुज्याच कुशींत रडचे

केंसार भोंवडायत हात तुवें

ब्रेक अप पार्टीचे प्रपोजल मांडचे

 

म्हज्या लग्नाचो हुस्को न्हय

सपनांक म्हज्या ल्हवूंच गोंजारचे

दिसले मारचे जग फाटीर

पासपोर्ट करपाक तुवेंच बोवाळचें

 

भुरगेंपण म्हजें जियेलें बाबा

तरणेपणय जियेवन पळय

म्हाका वाडोवंक शेणयल्ले तुजे

खीण परत मेळोवन पळय,

खीण परत मेळोवन पळय...

 

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

' Khai' he uttar

Kale pidukamadi bhagar kashe.....

Wah valore anwesha

- Sonia pateker, Sanguem | 29 th April 2020 14:08

 

Thank You Tushar Baab.

- Anwesha, Margao | 21 st March 2017 15:06

 

Really nice kavita, taken print to read anytime in future

Appreciated the words

- Tushar Ramji, Parse | 25 th October 2015 01:30

 

धन्यवाद उदयबाब. खंय हे उतर वापरिल्ले कारण ह्यो ल्हानपणांतल्यो गजाली भुरग्यांक याद आसनात, त्यो कोणे तरी सांगिल्ल्यो आसतात. ते अर्थान खंय हे उतर वापरलां.

- Anwesha, Margao | 07 th September 2015 15:34

 

Bai Anwesha,

Kavita Bari aasa. maat vachtana 'khain' hen utar

adkhalilyavari dislen. thodoso badal karun 'khain' he utar

kadek kadunk melta jalyar pallai.

baki sab thik.

- uday gude, margao | 04 th September 2015 13:46

 

Related Blogs