धुंवर

Posted By अन्वेषा सिंगबाळ | 11 February 2015 21:12 IST

गांवान गेल्ले कडेन
भाणाक घाल्लो उजो,
खिणांत पालवलो
दोळ्यांत भरलो धुंवर
फुंकली नळी
मागीर पुठ्ठो
निमणे केरोसीन.

 
म्हगेले फांटल्या पिळग्यांक
केरोसीन परवड नाशिल्लें अशें न्हय
पूण नळी फुंकपाचे श्रम
आनी दोळ्यांत वचपी धुंवर
पचोवपाची तांक
घडये चड आशिल्ली जांवये 
तांचे कडेन.


आमची जीण इन्स्टण्ट
गिझर ना जाल्यार
चडांत चड 
स्टोवार तापयल्लें उदक
आनी तोपांतल्यान 
उदक बालदेंत रकयतना 
कमरांत कस्स जालें जाल्यार
हक्काची 4 दीस लीव्ह. 


आमी बद्दल्यांत खरीं 
आदले पिळगेक पिशीं म्हणत.. 

 

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs