आई

Posted By उदय नरसिंह म्हांबरॊ | 23 September 2013 12:14 IST

 

 

भरभरुन मॆळ्ळॆं जरी संवसारातलॆं सुख

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

 

अपुर्बाय करची कशी तुंवॆच शिकयली

मस्तॆपणाक ख्यास्त दिवन दॆख दाखयली

पुत जरी जालॊ तुजॊ भॊगशिली ना चूक

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

 

उणीदुणी उतरां तुंवॆ  कॊणा दिली ना

दारांतलॊ सॊयरॊ  रीत्याहाती गॆलॊ ना

तानभुकॆ विसर घाली,सावळी तुजी, तुं गॆ रुख

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

 

थंडशितळ व्हांवती वारॆं, म्हाका नासलॊ भंय

वॆंगॆन मॊगाउब दित तुं गॆ म्हणटाली आलय

आई म्हाका सॊडून गॆली काळजा म्हज्या दुख

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

 

भरभरुन मॆळ्ळॆं जरी संवसारातलॆं सुख

वसवसला हांव पळॊवंक आई तुजॆं मुख

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs