तरेतरेचीं सवंगां

Posted By मुकेश थळी | 01 January 2012 19:12 IST

जगतना दर दिसा ताटांत जें येता तें आमी खातात. त्या हिसबान जीं मनशां मेळटात तांचेकडेन जुळोवन घेतात. हीं मनशां तरेतरेचीं. तरेतरेच्या सभावांचीं. कोल्ली, सदाबहार प्रसन्न, मदत करपी, सेवाभावी, आपसुलाद, चाबपी, दुखोवपी, आनंद दिवपी, जिणेंतल्या सत्याचो थाव घेतना ते खातीर अप्रत्यक्षपणान आदार करपी.... अनंत तरा. अनंत नमुने.

कोणाकडेनूय घसट आनी दाटी करतना खूब जतनाय घेवची पडटा. सोयरो आसूं, इश्ट आसूं, कार्यालयांत सक्तीन आदळपी वांगडचे कर्मचारी आसूं, वेवसायांतले अशील आसूं वा हेर घटक आसूं त्या त्या मनशांकडेन तांच्या कलान जुळोवन घेवचें पडटा. ही एक साधना. एक उपासना. जिणेची एक व्हडली कला. कोणापसून कितलें अंतर दवरचें आनी ताका कसो हाताळचो वा टॅकल करचो ही कला सोपी न्हय. पासिंयेंस, सहिश्णुता, समजून घेवपाची आनी प्रेमान सांसपुपाची, स्वीकार करपाची मॅच्युरीटी हांगा उपकारा येता.

कांय मनीस दोट्टी भूमिका आपणावपी आसतात. भितल्ले बुध्दीचे कशे. कांय जाण स्वताचीच  भक्ती करपांत इतले गुल्ल आसतात की त्या झापडांक लागून तांकां दुसरे मनीस दिसचनात. कांय लेखक आसतात जे स्वताच्याच साहित्यकृतींचेर, स्वताविशींच उलयत आसतात. सुमाराभायर. कांय लेखक अशें म्हणटात - फकत मेजार बसून बरोवपा पुरतो हांव क्रिएटीव्ह रायटर आसतां. हाचोच अर्थ असो की आपणा भितल्लो मनीस आऩी आपणा भितल्लो कलावंत हांकां तुमी भरसूं नाकात असो तांचो दावो.  नाटक - सिनेमा - नाचांतलो कलाकार वा शब्दांचो कलाकार म्हणजे लेखक हो पयलीं बरो शाणो परिपक्व मनीस आसूंक जाय अशें कांय जाण म्हणतीत. पूण कलाकाराची फकत कलाकृतीच तोखेयात, ताच्या मनीसपणाची विस्कटावणी कित्याक असोय वाद चलत आयला.

सगले तरेचे लेखक, कलाकार, प्रतिभावंत, प्रज्ञावंत, हेर वेवसायीक आनी बाकीचे समाजीक घटक भोंवतणी आसात. तांचो आमचे जिणेकडेन प्रत्यक्षपणान वा असवडीं संबंद येत आसता. तातूंतले कांय जाण आमकां थेट घश्टतात. कांय जाण पयसुल्ल्यान. लागसारपण येता तेन्ना दक्षताय घेवप म्हत्वाचें आसता नाजाल्यार घावे जाले, जखमो जाल्यो आनी दुख्ख आयलें म्हणून उपरांत खंत करून कितें फायदो?

सगलीं न्हय पूण भोंवतणचीं कांय मनशां जीण सुसह्य करतात. गोड करतात. एकेकदां कांय जाण नाका पुरो करून सोडटात. धोंगशे अशे तरेन मारतात की जगणें कठीण करून सोडटात. शिक्षण आनी वागणें हांचो कसलोच संबंद ना हें कळपाक खूब वेळ वता.

तापदायक आनी त्रासदायक लोकांपसून कूस मारप वा कुशीक रावप हें कोणूय पसंद करतलोच. बेठोच चूड दाखोवन म्हारू घरांत हाडपाक कोणाक आवडटलें? पूण ह्या जगांत रावतात म्हणटकच ह्या सगले तरेच्या मनशांचो संपर्क येतलोच. तांचेवांगडा तांच्या कलान घेवन निस्तर काडचो पडटलोच. पूण तांकां कितल्या प्रमाणांत, कितले खोलायेन आदळप हें थारावप हीच मनीस नांवाचे पुस्तक- वाचन कलेची कळाशी. हें सगलें एकेच गजालींतल्यान सादता. अणभव आऩी निरीक्षण. अणभवान खूब कितें शिकूंक मेळटा. आनी निरीक्षणान म्हणजे तेळटकच चिंतन करपाक वाव मेळटा. हें निरीक्षण मनशाविशींच्या उपाट कुतुहलान, प्रेमान आनी लकतुबायेन मात घडूंक जाय आं!

हो मनीस सामको बुरसो वा फटींग वा घातमारो असो जजमेंट वा सेंतेंस पासार करपाची तांक आमचेठांय आसना. कारण कांय कठीण प्रसंगांवेळार अनपेक्षीतपणान विश्‍वासघातकी अशें लेबल मारिल्लो मनीस अकस्मात टपकता आनी जिणेच्या प्रवासांतली मुंगरिल्ली आमची गाडी धुकलता. अणभव शिकयता कितें तर तें हें!

भुरग्यांवांगडा, आपणा परस चड पिरायेच्या जाणट्यांकडेन, तरनाट्यांकडेन, वेगवेगळ्या थऱांतल्या लोकांकडेन वर्तणूक करतना वेगवेगळ्या मात्रांच्या ठेक्यार स्वताचो जीव खेळोवचो पडटा. ही सगली सर्कस करतना स्वताचे जिणेची सम चुकूंक फावना ही मोटी जापसालदारकी आसता. कारण आपली मूळ लय हालली काय उपरासता प्रलय. दुख्खाचो! म्हणूनूच तरेतरेच्या संवगांकडेन वागपाची कला केळयत रावची पडटा. विद्यार्थी वृत्तीन.

मनीस बदलता, वृत्ती बदलता. हीं सवंगां बदलत आसतात. त्या संवंगांक तेळपी आऩी अभ्यासपी 'हांव' नांवाच्या नमुन्याचोय त्याय सवंगांच्या संचांत आसपाव आसता. तांकां ज्या मापट्यान जोखतां तितल्याच तटस्थपणान आनी निपक्षपातीपणान स्वताची विस्कटावणी आनी परीक्षण करीत रावप म्हणजे हे कलेच्या रियाझाचो परम बिंदू! 

आपूण दीसभर स्वताच्या मुखामळावयलीं जीं म्होंवाळीं अनिवार्य आशिल्ल्यान बदलीत आसतां, त्या मुखवट्यांचोय अभ्यास सत्याच्या वक्लांतल्यान करचो पडटा!! जिणचें संगीत स्वरेल आनी सुरेल जावन स्वताक आनी भोंवतणच्या सवंगांक आनंद दित रावतलों जाल्यार!!!

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

मुकॆशबाबांसारख्या बरौवप्यांचॆ बरप आमकां वाचूंक मॆळपाची तजवीज कॆल्लॆबद्दल गॊवा न्यूजाचॆ आनी संदॆशभाईंचॆ उपकार आनी मुकॆशबाबांक हूनहूनीत यॆवकार. रमॆशबाब आनी नूतनबाय हांचॆय वाचप्यांवतीन स्वागत. सगळीं सदरां 'फॉर्त' उतरल्यांत.

- Pankaj Nadkarni, Dubai (UAE) | 15 th January 2012 19:37

 

Related Blogs