स्वातंत्र्यसैनिकांच्या ‘अराष्ट्रीय’ पुताची व्यथा

By Sandesh Prabhudesai
07 July 2011 18:58 IST

गोंय मुक्ती पयलीं सावन गोंयांत कोंकणी-मराठीचो वाद चलत आयला. तेन्ना सावन काल मेरेन कोंकणीवादी मराठीवाद्यांक विस्तारवादी म्हणटाले जाल्यार मराठीवादी कोंकणीवाद्यांक अराष्ट्रीय म्हणटाले. आज शिक्षणीक माध्यमाच्या प्रस्नाचेर ह्या दोनूय चळवळींतले म्हलगडे एकठांय आयल्यात आनी प्राथमीक शिक्षणाच्या इंग्लिशीकरणा आड झगडटात ही खूब बरी गजाल. फकत आंदोलनापुरतीच न्हय तर पुराय गोंयचो भौस विभागून सोडपी ह्या इतिहासीक वादाचे दिश्टीनय बरी गजाल. पूण तितलीच आनीक एक गजाल खंतीची. हे दोनूय वादी (विस्तारवादी आनी अराष्ट्रीय? ) आतां एक जाल्यात आनी समेस्त क्रिस्तांव समाजाक अराष्ट्रीय म्हूण खेपूक लागल्यात.  

कोंकणी चळवळींत सरसकट सगळो क्रिस्तांव समाज हिंदू समाजाच्या खांद्याक खांदो लावन झगडटालो तेन्ना  ‘आमी सगळेच’ फकत गोंयचे अस्मितायेचे आनी संस्कृतायेचे झुजारीच नासले तर गोंयच्या सामाजीक एकचाराचे घटमूट खांबे आसले. प्राथमीक शिक्षणाच्या माध्यमाच्या प्रस्नावेल्यान हे खांबे फुटल्यात. तातूंतले थोडे  ‘अराष्ट्रीय’ कोंकणी खांबे कालच्या विस्तारवाद्यां वांगडा वचून आज  ‘राष्ट्रवादी’ जाल्यात जाल्यार इंग्लिशीवांगडा वचपी तो ‘अराष्ट्रीय’ जाला. फकत अराष्ट्रीयच न्हय, टी बी कुन्हान सांगिल्लो डिनॅशनलायज्ड तो होच म्हूण तांकां बोटां दाखोवंक लागल्यात. तशें जाल्यार हांवूंय तातूंतलोंच. अराष्ट्रीय आनी डिनॅशनलायज्ड. उपरांत पांचवी यत्तेसावन सगळेच इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिकतात. पूण थंय मात कोणूच अराष्ट्रीय जायनात. सगळे राष्ट्रवादी. सगळे फुल्ली नॅशनलायज्ड.

१९९१ वर्सा तेन्नाच्या प्रॉग्रेसिव्ह डॅमॉक्रॅटिक फ्रंटाच्या सरकारान इंग्लीश न्हय, तर फकत भारतीय भाशांनी चलतल्या प्राथमीक शाळांक पगारी अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना चर्चीखाला आशिल्ल्या डायोसेसन सोसायटीच्या सगळ्या शाळांचें रातयांत कोंकणीकरण जालें. कोंकणी शाळांचोय आंकडो णवांवेल्यान १२३ चेर पावलो जाल्यार इंग्लिशींतल्यान शिकपी ७४ टक्के भुरगो रातयांत कोंकणी माध्यमाचो जालो. ताचे आदीं फकत २२२ भुरगे बिनसरकारी खाजगी कोंकणी शाळांनी शिकताले. दुसरे वटेन इंग्लीश शाळांचो आंकडो १४४ वेल्यान  २२ चेर देंवलो. ताचे आदीं डायसोसेनाच्यो आनी हेरूय कांय प्राथमीक शाळा इंग्लिशींतल्यान चलताल्यो. सरकाराच्याय सुमार १३५ शाळांनी तिसरी आऩी चवथी इंग्लीश माध्यमांत चलताली. पूण तेन्ना ते अराष्ट्रीय आशिल्ले काय कितें तें कळपाक मार्ग ना. मात रातयांत कोंकणी करतकीर डायोसेसन सोसायटी आनी क्रिस्तांव समाज राष्ट्रवादी जालो. तातूंतल्या भोवतेक शाळांनी  फाटलीं २३ वर्सां कोंकणी इंग्लिशींतल्यानच शिकयली. पूण तरिकय ती राष्ट्रवादीच उरली. आतां त्योच शाळा रातयांत इंग्लीश जावपाक सोदतात. तेन्ना तीच चर्च, तीच डायोसेसन सोसायटी आनी तोच क्रिस्तांव समाजय रातयांत अराष्ट्रीय जाता. डिनॅशनलायज जाता. हें आमचें अजापीत तर्कशास्त्र.

१९९१ वर्सा पगारी अनुदानाचेर निर्णय घेतना तेन्नाची शिक्षणमंत्री शशिकलाताई काकोडकारान आनीक एक म्हत्वाचो निर्णय घेतिल्लो. आनीक इंग्लीश शाळांक परवानगी दिवप ना. हें सरकार रोकडेंच पडलें. उपरांत आयिल्ल्या सगळ्या पक्षांचीं सगळीं सरकारां अनुदान नाशिल्ल्या खाजगी इंग्लीश प्राथमीक शाळांक परवानगी दीत सुटलीं. शिक्षण खात्याकडेन २००१ सावन आजमेरेनची फकत ७५ खाजगी इंग्लीश शाळांक परवानगी दिल्ली आंकडेवारी मेळ्ळी. ती पळयल्यार भाजपाचे मनोहर पर्रीकार अदमासे साडेचार वर्सां मुख्यमंत्री आनी शिक्षणमंत्री आशिल्ले तेन्ना तांणी १४ खाजगी इंग्लीश शाळांक परवानगी दिल्ली, जाल्यार कॉंग्रेसीच्या सुमार साडे स वर्सांच्या काळांत ६१ इंग्लीश शाळांक परवानगी दिल्ली. परिणाम ? तेन्ना आशिल्लो इंग्लीश माध्यमाच्या प्राथमीक शाळांचो आंकडो  २२ वेल्यान १४१ चेर पावलो.  आज इंग्लीक माध्यमांत ३३,१९७ भुरगे शिकतात. म्हणल्यार तीन माध्यमांतले ३२ टक्के इंग्लीश. हातूंत डायोसेसनाच्यो शाळा नाशिल्ल्यो. तशें जाल्यार तीं वेवस्थापनां अराष्ट्रीय न्हय? आनी तांकां परवानगी दीत सुटपी तीं सगळीं सरकारां, ते सगळे पक्ष, ते सगळे शिक्षणमंत्री राष्ट्रवादी? कोण शिकतात ह्या शाळांनी? फकत क्रिस्तांव? हेर धर्मीय नात? आसात जाल्यार ते कोण? राष्ट्रवादी, काय अराष्ट्रीय?

आनीक एक ल्हानशी आंकडेवारी. २००१ चे जनगणने प्रमाण गोंयच्या क्रिस्तांव समाजाची लोकसंख्या आशिल्ली २६ टक्के. आज ती आनिकय देंविल्ली आसतली. ह्या समाजांतलीं उणींच ६० टक्के भुरगीं डायोसेसनाच्या कोंकणी शाळांनी शिकता आसतलीं. तरिकय आयचे घडयेक इंग्लीश शाळांनी शिकपी भुरग्यांचो आंकडो आसा २६ टक्के. क्रिस्तांव समाजाचीं भोवसंख्य भुरगीं डायोसेसनाच्या शाळांनी कोंकणींतल्यान शिकता आसतना लेगीत २६ टक्के इंग्लीश भुरग्यांचो हो आंकडो खंयच्या वर्गाचो? तोय फकत क्रिस्तांवांचो? फाल्यां आर्चडायोसेसन बोर्डाच्यो १३० शाळा इंग्लीश माध्यमाच्यो जाल्यो जाल्यार ह्या भुरग्यांचो वट्ट आंकडो ६३ हजारांचेर पावतलो. सुमार ६० टक्के इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिकतच. तातूंतलो २६ टक्के क्रिस्तांव म्हूण धरलो जाल्यार उरिल्लो ३४ टक्के खंयच्या धर्माचो? आनी चड कोण? २६ टक्के, काय ३४ टक्के? तरिकय फकत चर्च, डायोसेसन आनी समेस्त क्रिस्तांव समाजाकूच खेपप? आपल्या भुरग्यांक इंग्लिशींतल्यान शिकोवपी ह्या ३४ टक्के धर्मियांक राष्ट्रवादी म्हणप? फकत २६ टक्के क्रिस्तांव तितलेच अराष्ट्रीय? हें तर्कशास्त्र, काय तर्कटशास्त्र?

प्राथमीक शाळांचें इंग्लीशीकरण आतां चर्चीची डायोसेसन सोयायटी मागता तेन्नाच सुरू जावंक नाशिल्लें. तें १९९२-९३ सावनच सुरू जाल्लें. ताकाच लागून ही परिस्थिती उपरासल्या. मागीर फकत क्रिस्तांव समाजाक दोश दिवन आयचें पुराय कोंकणी-मराठी एकवटाचें आंदोलन जातीयवादी करपाचें प्रयोजन कितें? आमकां प्रादेशीक भाशांतल्यान शिक्षणाचें माध्यम करपाखातीर झगडपाचें आसा, काय शिक्षणाच्या नांवान हांगां धर्मकोल्ल पातळावपाचें आसा? सगळ्या गोंयकारांक थळावे भाशेंतल्यान शिकपाक प्रवृत्त करपाचें आसा, काय एका विशिश्ट समाजाक पयसच दवरपाचें आसा? इंग्लीशींतल्यान रातयांत कोंकणी केली तेन्ना चर्च आनी डायोसेसन सोसायटी मोगाची आशिल्ली, आनी आतां ती इंग्लीश मागता म्हणटकीर फकत तांकांच धाडायत रावन सत्य परिस्थिती लिपोवन दवरप? इतलेंय करून इंग्लीशींतल्यान शिकता तो अराष्ट्रीय अशें धरलें जाल्यार फकत क्रिस्तांव समाज अराष्ट्रीय आनी इंग्लीशींतल्यान भुरग्यांक शिकोवपी हिंदू मात राष्ट्रवादी?

राष्ट्रवादी कोण आनी अराष्ट्रीय कोण तांचें धर्माच्या आदाराचेर नामकरण करपी लोक आनीक एक युक्तिवाद करपाक शकतात. इंग्लिश माध्यमांतल्यान शिकयतात त्यो आयच्यो शाळा सरकारी अनुदान घेनात. पूण चर्चीची डायोसेसन सोसायटी मात आज इंग्लीश शाळांक सरकारी अनुदान मागता. अर्थांत, भुरग्याच्या शिक्षणीक फुडाराचे नदरेन ही चूकच. पूण तातूंत राष्ट्रवाद आनी अराष्ट्रीय हो घोळ घालपाची गरज आसा काय कितें? कोणाक फी फारीक करून इंग्लीश शिकता जाल्यार शिकूं दी, पूण सरकारी अनुदानाचेर नाका असो एक मुद्दो फुडें येत आसा. ताचे फाटल्यान, सगळ्या सरकारांच्या सगळ्या पक्षांनी सरकारी निर्णया आड वचून इंग्लीश खाजगी शाळांक मान्यताय दिल्ली, ते तत्वशुन्य करणेचें समर्थन आसा. ह्या समर्थनाचो युक्तिवाद जालो जाल्यार ताचो अर्थ जातलो असो -सरकारी अनुदान घेनात तीं वेवस्थापनां, तांचे जाळवणदार, ते पालक आनी ते विद्यार्थी राष्ट्रवादी; मात अनुदान घेतात ते अराष्ट्रीय. ह्या देशांत नागरिकाचो राष्ट्रवाद सरकारी अनुदानावेल्यान थारावप बरोबर जातलेंे? कारण ही असली व्याख्याखंयच्याच संविधानांतय बरयिल्ली ना आनी टी बी कुन्हानय डिनॅशनलायजेशनाची व्याख्या ह्या आदाराचेर केल्ली ना.  म्हज्या मतान राष्ट्रवादाचो मुद्दोच चुकिचो. मुखेल मुद्दो आसपाक जाय तो मुळावें शिक्षण आवयभाशेंतल्यान कित्याक आसपाक जाय तो. प्राथमीक शिक्षणाची आमची आयची पद्दत सारकी आसा काय कितें तो.

पत्रकार आशिल्ल्यान हांव चडसो खंयच्याच आंदोलनांत रस्त्यार देंवन वांटेकार जायना. पूण वेळ आयल्यार कामावेल्यान सुटी घेवन एक कार्यकर्तो जावन फाटल्या २५ वर्सांनी गरज पडटा तेन्ना हांव रस्त्यार देंवलां. पूण ह्या आंदोलनांत देवंक ना. कारण आपल्या भुरग्यांक इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिकयता तो अराष्ट्रीय जाल्यार हांव अराष्ट्रीय. हावें म्हज्या भुरग्यांक प्राथमीक शिक्षण इंग्लीशींतल्यान दिलां. तें कित्याखातीर दिलां आनी प्राथमीक शिक्षणाविशीं म्हजी भुमिका कितें हाचेर म्हजे दोन लेख छापून आयल्यात. आजूय ते गोवान्यूज डॉट कॉमाचेर वाचपाक मेळटात. प्राथमीक शिक्षण फकत थळावे भाशेंतल्यानच न्हय; तर नाचत, गायत, खेळत वेगळे पद्दतीन जावचें ही म्हजी भुमिका.  तरिकय म्हाका दिसता, ह्या आंदोलनांत रस्त्यार देंवपाचो नैतीक अधिकार म्हाका ना. इंग्लिशीच्या मोगाक लागून नासत, पूण हावें म्हज्या भुरग्यांक इंग्लिशींतल्यान प्राथमीक शिक्षण दिलें हें सत. तेन्ना म्हजेंय नांव वापरून कोणे तरी ह्या गरजेच्या आंदोलनाक बदनाम केल्लें म्हाका नाका.

तरिकय म्हजीं भुरगीं इंग्लीशींतल्यान शिकल्यांत देखून हांव खंयचे तरी युक्तिवाद सोदून काडून मंचाच्या आंदोलनाक बदनाम करतां असो आरोप आतां म्हजेर जावंक शकता. जे तरेन मंचाचे कांय फुडारी सध्या कोणाचेरूय कशेय फार मारीत सुटल्यात तें पळयल्यार म्हाका चर्चीन फुडें काडला वा मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन फुडें काडला असोय अजब सोद कांय सभाग्यांनी लायल्यार अजाप न्हय. प्रत्यक्षांत, चर्चीची आयची भुमिका हेरांवरीच म्हाकाय निखालस मान्य ना. १९९१ वर्सा कोंकणी माध्यम करपाचो तांचो निर्णय चुकिचो आशिल्लो काय कितें हाचेर डायोसेसन अजून उलोवपाक तयार ना. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन शिक्षणतज्ञांक विचारनासतना फकत फुडले वेंचणुकेचेर दोळो दवरून जो एकतर्फी निर्णय घेतला तो तर गोंयचो घात करपी. ते खातीर ताका बुद्द शिकोवपाकूच जाय. भौशीक मळार दिगंबर कामतीचें जिणें मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी जे तरेन हराम करून सोडलां ते खातीर तर मंचाक खर्‍यांनीच परबीं फावतात. फाल्यां वेंचणुकेंत दिगंबर कामतीक आनी पुराय कॉंग्रेसीक बुद्द शिकोवप तर साप्प गरजेचें. कारण हें गोंय फुडाराक ह्या असल्या सुवार्थी आनी संकुचीत राजकारण्यांच्या हातांत दिवपाकूच फावना.

पूण म्हणून तें जातीयवादी शक्तींच्या हातांत दिवचें काय कितें होय तितलोच म्हत्वाचो प्रस्न आसा. कारण काल मेरेन मंचाचे फुडारी आशिल्ले शिक्षणतज्ञ, शिक्षक, साहित्यीक आनी कलाकार. आज ती परिस्थिती ल्हवू ल्हवू बदलपाक लागल्या. मंदिर सुरक्षेच्या नांवान वा धर्मजागृतायेच्या नांवान दुसर्‍या धर्मांआड वीख पातळावपी फुडारी आतां ह्या आंदोलनांत थळाव्या पावंड्यार सर्रास दिसपाक लागल्यात. हें आंदोलन शिक्षणीक कार्यावळ सोडून धर्मीक कार्यावळीचेर चलपाचीं चिन्नां स्पश्ट दिसपाक लागल्यांत. ज्या खिणाक बुद्दिप्रामाण्यवाद फाटीं पडून धर्मीक भावना खंयच्याय आंदोलनांत प्रबळ जावंक लागता तो खीण खूप म्हणल्यार खूपच धोक्याचो. तें जायत जाल्यार आंदोलनाच्या केंद्रीय पावंड्यार लेगीत भावनीक जावन केन्ना धर्मकोल्ली वृत्ती सत्ता गाजोवंक लागत सांगू नजो.

ह्या आंदोलनांत हांव रस्त्यार देंविल्लों ना. तेन्ना हें आंदोलन कशें चलचें तें सांगपाचो कार्यकर्तो ह्या नात्यान म्हाका अधिकार ना. सांगलें जाल्यार - हो कोण रे आमकां सांगपी - हो प्रस्न येतलोच.  पूण तें कशें चलचें न्हय ही आस्त उक्तावपाचो अधिकार एक नागरीक ह्या नात्यान मात म्हाका खात्रीन आसा. जी म्हजी प्रामाणीक भावना आसा तीच प्रामाणीक भावना आशिल्ले आनी आपली पुराय जीण धर्मनिरपेक्षपणान जगिल्ले कांय म्हालगडे फुडारी ह्या आंदोलनांत आसात. तांणी ते खातीर फुडाकार घेवचो इतलीच इत्सा. परत एक फावट स्पश्ट करतां; म्हजीं भुरगीं इंग्लिशींतल्यान शिकलीं देखून हांव हें सांगना. म्हजी भुरगीं कोंकणींतल्यान वा म्हजेवरी धावी मेरेन मराठींतल्यान शिकिल्लीं जाल्यारय ह्या आंदोलनाच्या जातीयवादी स्वरुपाचेर म्हजी हरकत आसपाचीच. कारण तातूंतल्यान गोंयचो एकचार इबाडपाक लागला. कोंकणी ही फकत आमची भास न्हय वा आमचे अस्मितायेची कुरूच न्हय, ती गोंयच्या समाजीक एकचाराची घुडी हें तत्व हांव मानतां. देखून काळजाक पीळ पडटात. हातूंतल्यान आमचो एकचार तोडून फोडून काबार करपाचें मुळावण आमी घालतात तें सोंसूंक नजो जालां.  प्राथमीक शिक्षण आवयभाशेंतल्यान जावचें म्हूण सुरू जाल्लें हें गरजेचें आंदोलन मूळ मुद्दो सोडून जातीयवादाचे वाटेन भरकटत चल्लां तें पळोवन मनाचो घुस्मटमार जाता.

आयचे घडयेक गरज आसा ती खंयच्याय एका समाजाक अराष्ट्रीय थारावन दोन तट तयार करपाची न्हय. आयचे घडयेक गरज आसा ती प्राथमीक शिक्षणाचें स्वरूप बदलावन ताचो दर्जो सुदारपा खातीर पावलां मारपाची. आयचे घडयेक गरज आसा ती इंग्लिशींतल्यान न्हय, तर कोंकणींतल्यान प्राथमीक शिक्षण घेवपाची कशी गरज आसा तें समजावन सांगपाची. आयचे घडयेक गरज आसा ती हाका-ताका दुशणां दिवन दिसाकणकणी नाशिल्लेच दुस्मान तयार करपाची न्हय, तर जाता तितले समविचारी समर्थक जोडपाची. आयचे घडयेक गरज आसा ती धर्माच्या नांवान खुबळावन घालपाची न्हय, तर सगळ्या धर्मांतल्या सुजाण लोकांक एकठांय हाडपा खातीर जनजागृताय करपाची. आयचे घडयेक गरज आसा ती सुसंवादाची. आयचे घडयेक गरज आसा ती लोकशिक्षणाची. ह्या कार्यांत फेसबुकांतल्यान एकठांय आयिल्ले आनी स्ट्रीट प्लेंतल्यान आपली धमक दाखोवपी तरणाटे तर चड सकारात्मक कार्य करपाक शकतात. कारण ते आसात प्रादेशीक भाशांतल्यान शिकून अस्खलीत इंग्लीश उलोवपाक-बरोवपाक शिकिल्ल्यो जित्यो जिव्यो देखी. असल्या आंदोलनांचो राजकारणी अप्रत्यक्ष फायदो घेतलेच. पूण अशें म्हणून सगळें आंदोलनच व्हरून जातीयवादी शक्तिंच्या पोशांत घालपाची निखालस गरज ना. तशें केलें जाल्यार गोंयांत शिक्षणाचे बारा वाजतले; फकत जातीयवादी शक्तिंचें तितलें फावतलें.

सध्या मंचाचे वावुरपी वचत थंये देवाक गाराणें घालीत भोंवतात. पूण हें म्हजें गाराणें आसा गोंयच्या समाजपुरसा खातीर. हे समाज पुरसा- आमकां सगळ्यांक पाव. आमचें सगळ्यांचें बरें जावं. गोंयचो एकचार जैतवंत जावं. आमेन!

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

संदेश प्रभुदेसाई ह्यांस

भाषावादाच राजकारण आणि आता धर्मकारण होताना पाहून राहवत नाही. तुमच्या लेखात आकडे मांडून तुम्ही अगदी व्यवस्थित पणे बाजू मांडलीत... खूप खूप अभिनंदन

धर्मभक्ती च्या नावावर दुसरया धर्माचा तिरस्कार करायची शिकवण देणार्यांना काय म्हणावे? इतक्या दिवसांनी हळू हळू चोर पावलांनी आपल्या घरात हे विचार आणि विकार शिरलेत. आता त्यांनी घराच्या भिंती खणायला सुरुवात केलीय.

गुजरात मध्ये आज आम्ही जी परिस्थिती बघतोय आणि अनुभवतोय तिचा पाया पण असाच आंदोलनाच्या बुरखा पांघरून घातला गेला. उदा. अनामत आंदोलन .... शेवटी दोन धर्मांच एकमेका विरुध्हच्या आंदोलनात परिवर्तीत झाले. .....विरुद्ध ???? नव्हे... एकमेकांच्या जीवावर उठलेले एकाच मातीचे दोन अंश.....

२००२ च्या दंगली मधून का नाही शिकत आपण? मानव संकृतीची कबर खोदुन त्यात माणुसकी अशी खोल खोल गाडून ठेवलेले मुडदे हातात तलवारी चाकू सुरया भाले, दंडुके घेवून फिरत होते... कोण होते ते? हिंदू मुस्लीम...दलित ?? नाही ?? अस्तित्व विसरलेले मासांचे गोळे...

२००२ मध्ये हजारो लोक मेले.....शेकडो बायकां या आंधळ्या राष्ट्र प्रेमीन्च्या (कसा हा शब्द वापरता येतो त्या वागणुकीला ???) वासनेला बळी पडल्या. अजूनही २००२ जगताहेत. कधी त्यांच्या डोळ्यात पहिला तर वाचता येईल तुम्हाला ....

गोव्यातल्या लहान थोरांना लेखकांना ... वाचणार्यांना .... विद्यार्थ्यांना ... नाटक कारांना बघ्यांना मी दोन्ही हात जोडून विनंती .... गोव्याची एकता तोडायला देवू नका कोणाला.

सामाजिक शांती असली, तर संवाद करता येतो ... आणि संवाद आहे तो पर्यंत कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही... पण संवादाची हि जागा अश्या आंदोलनाच्या प्रसंगी तिरस्काराच्या राजकारणाने भरली जाते. ...

युवा पिढी चे भाषाप्रेम उग्र होत चाललय. फेसबुक आणि इमेल व्हा माध्यमातून स्फोटक वाक्य बाहेर येताहेत. अंगावर शहारे येताहेत अक्षरशः

मराठी हवी कोंकणी हवी म्हणता म्हणता ....आपण हीच माणस हवी... फक्त हीच हवी... फक्त फक्त फक्त हीच हवी... म्हणायला लागू.......

हिंदू ... या ... मुसलमान...

सिख है इसाई है या पारसी है हम....

प्यार से ऐतबार से ... आज से कहे .....

"इन्सान है हम "

- PANKTI JOG, AHMEDABAD | 15 th July 2011 02:44

 

To SUBODH:

I agree with a lot of what you say.Specially the division betwen faiths or religions.

The problem here is, that nearly all the BBSM . members and their blind followers are actually educating or have educated their off-springs and relatives in previleged English Medium Schools ,but are denying this to others.

They should lead by example.

Instead they have made excuses .that it is not their business or have no control on how their own children / off sping educate theirs.

They should immediately remove their grand children from English Medium schools and send them off to either a Marathi or Konkani school.

The problem with the BBSM is that they are still seeking hope & glory they have lost.

- N.Fernandes, London | 14 th July 2011 20:20

 

Sandeshbab I fully agree with you that this Movement of MOI should not become a religious battlefield nor should it become political issue.

Goenkar whether Hindu or Christian have one Maibhas that is Konkani.

Regards to MOI, it is not the polititians who should decide.Educationists and child psychologists in India and world over are of opinion that for better overall development of a child the primary education should be in mother tongue only.

What our govt. neeed to do is use local TV channels,Radio and other medium to educate parents to understand this.They should take help of Educationists,Child Psychologists,Scientists and other prominent people from different fields to make people understand the basics of primary education rather than taking opinions of people who are not authority in the field.

We need to develop children as better Citizens with moral values.we need to prepare them for better life ahead.We need to develop them as non currupt future politicians and this is possible only if they are able to learn in tention free environment in primary schools.For this primary education in Mothertongue is the solution.

Govt needs to improve Infrastucture of konkani schools all over Goa.we need to increase number of such schools.The teachers should be trained to impart education with moral values to thease tender children.

I would go a step ahead and say that the Konkani MOI should be made compulsary with English as a language subject from std 2nd or 3rd.Gramatically correct English should be taught to children. For this qualified English teachers should be appointed in these schools.This will help then to get ready for further education.

Sandeshbab,In 1991 when the grants were given to schools witjh local languages,I believe it was with a aim to promote Mother tongue as MOI.

If Institutions switched to Konkani then and wants to change to English now it is only for grants and not with children in mind.

this clearly suggests that these institutions want to use Govt. money to run their schools and use English to market them.

Polititians should stop promoting themselves through Educational Institutions.

Sandeshbab I am able to pen this because both my children have studied in Konkani Bhasha Mandal's Vidhyabhuvan Konkani Shala.I feel I am lucky and proud to say that I have given them the best education i could in this world.They do not lack anywhere and they speak gramatically better English than many other children educated in English medium schools.

I once again say that the Movement of MOI should not be used to diwide Goans but to bring all people together and create better citizens and make Goa a state with better society.

- SUBODH, MARGAO | 14 th July 2011 17:07

 

Tu Sarko Kapil Sibbala bashin ulayta mare, maka ek sang jatiywadi manta te manis ni re, teka aplya bhashekhatir jagdpacho hakka na. taysar kapil sibbal manta Anna Hazare ani Baba Ramdevak Jatiywadi maddat karta ani hanga tu ulayta ki hya anddolanak jatiywadicho rang yevpak lagla......Valor tuka?????????????

- Sushil, Goa | 10 th July 2011 15:29

 

आपल्यो धम॔-रिति गोंयची ईग्रज कोंकणीतल्यान पाळथा.

Apleo dhorm-riti Goenchi Igroj Konknitlean palta.

Church in Goa, does its religious rites in Konkani.

- B Brother, Earth | 10 th July 2011 08:34

 

This my personal opinion that we should not give choice to any one on M.O.I. at list till std 5 th . as because it is always not at all necessary that the decision maker will have that attitude & will be in fine mental position to decide .. GOVT. must work on this issue by law of nature. in concern to GOA .. the natural language is konkani & one subject in english IS GOOD DECISION .

some who may have problem learning konkani for them ENGLISH/MARATHI/KANNADA /Ales option may be given ,but with one subject konkani compulsorily taught .

- mayur, harvale | 09 th July 2011 14:54

 

The parents are the best Judges to decide as to what education is good for their kids which would make them capable of earning bread and butter for supporting their families. The MOI issue should not be used as an issue to further create divisions in already fragmented society. Any attempt in this direction deserves to be condemned by one and all. When the language issue was resolved in the past- clear cut stipulations ought to have been made to settle this issue once for all.

Are there no other more important issues before the people of the State than polarising the society on such issues--which could have undesirable consequences for the future generation.........?????

- vishwas prabhudesai, loliem | 08 th July 2011 16:26

 

we all are moving a step forward & 3 steps backward...hope we seriously seek to enhance the education system & quality.. or we will only produce more & more bricks to build walls !

- saish, panaji (goa) | 08 th July 2011 11:40

 

Related Blogs