मर्णाचें भांगर करपी नीज गोंयकारः डॉ विल्फ्रेड मिस्कीत

By Sandesh Prabhudesai
09 July 2019 23:36 IST

म्हाका वर्स सारकें याद जायना. पूण 90 उप्रांतचो काळ. हांव गोमंतक टायम्सांत चीफ रिपोर्टर म्हूण काम करतालों. मगो पक्ष विरोधांत आसलेलो. तेंचें फेरयेच्या धक्याकडेन कसलें तरी एक धरणें चलतालें. तें कव्हर करपाक गेल्लेकडेन धरण्याक बशिल्ल्या दोतोर विल्फ्रेड मिस्कितान म्हाका आपयलो. तेन्ना म्हाका दोनय हातांचेर वयरमेरेन आनी कपलाचेर बारीक पुळयांचो पुळेर आयलेलो. हात आनी कपल काळ्ळें जाल्लें.

तेणे इचाल्लेः हें कितें जालां तुका?

हावें म्हुटलेः म्हाका खबन्ना.  

सोरायसस तो. खूब तरेचे आसतात. तेतूंतलोच एक.

हावें वखद केलें. पूण उपाय पडलोना.

एक काम कर – दोतोरान सांगलें – सकाळफुडें उठोन तुजेंच मूत घे.

दोतोर, पी म्हूण सांगशी!

ना रे, पियेनाका. कापूस घे आनी जंय जंय काळें जालां थिंगा लाय.

हावें शी कन्न तोंड वाकडें केलें.

राव रे, पायियेंस काड. ओद्दो वोर दोवोर आनी मागीर न्हाव. सो म्होयन्यांनी माका कितें तें सांग.

येदो व्होडलो एलोपथीक दोतोर सांगतालो. साय़ड इफॅक्ट्स कांय नाशिल्ले. प्रयोग करपाक कितें हरकत आसा म्हुणोन हावें ट्रीटमेंट सुरू केली. पंदरा दिसांभीतर खाज येताली ती बंद जाली. म्हयनोभरांत पुळेर पातळ जावपाक लागलो. आऩी तीन म्हयन्यांत हात-कपल निव्वोळ. सोरायसिसान परत केन्ना म्हाजी खबर घेतलिना.

पूण दोतोर मिस्कीत मात नेमान म्हाजी खबर घेतालो. येतना वयतना सचिवालयांतबी खंयूय आपटतालो. पुळेर पुराय गेल्लो तें पळोवन तो खूश जालेलो. हांव तर नाचपाचोंच उरलेलों.

दोतोरान सांगलें - दोरेके गोजालीक एलोपोथींत वोखोद आसताच ओशें ना. कांय वेळार आमचीं गावठी वोखदां चोड कार्रेगाद आसतात. पूण सोदांच न्होय हां, एलोपोथी ती एलोपोथी.

दोतोर मिस्कितान म्हाका नवी नदर दिल्ली. वखदांकडेन पळोवपाची न्ही. खंयचेय गजालीक़डेन पळोवपाची. ओपन मायंडेड एप्रोच.

हांव मार्क्सवादी चळवळींतल्यान येयलेलों. म्हणटकीर दरेके सामाजीक वेवस्थेकडेन शोषक आनी शोषीत अश्या दोन वाट्यांनी पळोवपाची संवय जाल्लेली. आमी शोषितांवटेन आसताले. आनी सगळ्या वायट गजालिचें खापर शोषकांचेर फोडून मेकळे जाताले. पत्रकारितेंत येतकीर दरेक विशय चोंयवाटांनी पळोवपाची संद मेळ्ळी. दिसता तशें नासता हें होलमुपाक लागलें. आनी म्हाज्या मनाचे तेच बदलते अवस्थेंत म्हाका दोतोर मिस्कितान ही नवी नदर दिल्ली. म्हाज्या मनांतलो एकतर्फीपणाचो पुर्वग्रहीत सोरायसस तेणे सासणाचो नश्ट केल्लो. फकत एक वखद दिवन -

ओपन मायंडेट एप्रोच.

म्हाका याद जाली. दोतोर मिस्किताक हांव पत्रकारितेंत येतकीरच वळखानासलेलों. राजभाशेची चळवळ चलताली तेन्ना दोतोर मगो पक्षांत आसलेलो. आनी मगो मराठी राजभास करपाक मागतालो. काँग्रेसींतलो एक गट तेंकां तेंको दितालो. दुसरो गट फकत कोंकणी राजभास करचो ह्या मताचो. गोवा काँग्रेस आनी कोंकणी प्रजेचो आवाजावटेन.

आमचें पीएसयूचें मत मात्शें वेगळें आसलेलें. फकत कोंकणी राजभास करची, पूण म्हुणोन मराठीची गोंयची सुवात न्हयकारची न्हूं. तिका राजभास कायद्यांत सहभाशेचो दर्जो दिवचो, राजभाशेचो न्हूं. आमची ही भुमिका दोनय गटांक मान्य नासलेली.

इतले म्होणसोर वास्को वातावरण तंग जावपाक लागलेलें. राजभास आंदोलनाच्या नांवान धर्मकोल्लीपण थयथयाट घालपाक लागलेलें. खासा करून 18 डिसेंबराच्या हिंसाचाराउपरांत पुराय वास्को शारूच धर्मकोल्लीपणान धुमशेतालें. हेचेआदीं एक-दोन फावट हिंदू-क्रिस्तांव कॅस्तांव जाल्लें. आतांय केन्नाय कीट पडपाक शकताली आनी धर्मीक दंगलिचो उजो पेटपाक शकतालो.

आमी म्हटलें, भाशावाद माल्लो झक. पयलीं कितें तो गोंयकारांचो एकचार. आमी सरळ त्याच कामाक लागले. बेकायदेशीर घरांच्या प्रस्नाचेर वास्को आमची नौजवान भारत सभा घराघरांनी पावलेली. लोक आमकां भाशावादांतले इश्ट वा दुस्मान म्हूण पळयनासलेले. आमी हिंदू-क्रिस्तांव तरणाट्यांचे पंगड केले. आनी घराघरांनी भोंवपाक लागले. मंत्र एकूच – भाशाबिशा मागीर पळोवया. पयलीं आमचो एकचार सांबाळून दवरया.

ह्याच धर्मीक एकचाराच्या विशयाचेर आमकां टुरिस्ट हॉस्टेलाच्या सभाघरांत जाहीर सभा घेवपाक जाय आसलेली. तिका वास्कोचे नामनेचे नागरीक आपोवपाचें थाल्लें. तेन्ना आमकां खूब जाणांनी एक नांव दिलें  - दोतोर विल्फ्रेड मिस्कीत.

 

पूण तो तर मगोचो फुडारी? आमचे वांगडा कसो येतोलो?

तुमी दोतोर मिस्किताक वोळखोनात. तो येतलो.- तांणी आमकां खात्री दिली

आमी तेचेकडेन गेले. आऩी तो आमचे वांगडा येयलो. आमचे सभेक येवन फुड्डें बोसलो. पुलीस प्रशांत नायकाक धरपाक आयले. आमी तांकां थातारून दोवल्ले. पूण पुलिसांक पळोवन आमंत्रीत केल्ले कांय प्रतिश्ठीत नागरीक एक-एक करून पातळ जाले. मात दोतोर सभाघरांतल्यान हाल्लोना. निमणेमेरेन रावलो.

आमी जाणाशिल्ले. तेचो तेंको आमकां नासलेलो. गोंयकारांच्या एकचाराक आसलेलो.

उपरांत 1994 चे वेंचणुकेंत दोतोर मगोचो वास्कोचो आमदार जालो. मदीं फोडाफोडी जाली. दोतोर विलीचें फुटिरांचें सरकार उडोवन प्रतापसिंग राणेचें काँग्रेसीचें सरकार परत सत्तेर येयलें. तेन्ना हेरांवांगडा दोतोर मिस्कितानय पक्षांतर केलें. तो राणेच्या मंत्रीमंडळांत मंत्रीय जालो.

पूण मागीर दोतोर परत वेंचून येयलोना. 1999 ची एक वेंचणूक लढोवन तेणे वेंचणूक लढोवप बंद केलें. पूण राजकारण मात सोडलेंना. थंयसून भाजपांत गेलो. आनी भाजपाचो उपाध्यक्ष जालो. एनआरआय संस्थेचो कमिशनर जालो.

आनी आतां अचकीत संवसार सोडून गेलो...

हालीं तो पत्रकारांच्या संपर्कांत नाशिल्लो. भलायकेक लागून. पूण आमकां पत्रकारांक दोतोर मिस्कीत याद जाता तो सदांच सडेतोड म्हूण. मगोंत आशिल्लो तेन्ना मगोची सगळीच विचारसरणी ताणे आपणायली ना. काँग्रेसींत आशिल्लो तेन्ना काँग्रेसीचीय. आनी भाजपांत आशिल्लो तेन्ना भाजपाचीय. पत्रकार परिशदेंत रोखठोक जापो दितालो. पूण फाटल्यान उलयतना पक्षाचें खंय कितें चुकता तें उक्तेपणान सांगतालो. त्या मुद्द्यांचेर पक्षांत झगडटालोयबी.

एका दिसा म्हाका तेचो अचकीत फोन येयलो. तेन्ना प्राथमीक शाळेच्या भाशा माध्यमाचो प्रस्न पेटिल्लो. भाजपा सरकारान अचकीत आपली विरोधी पक्षांतली भुमिका बदलून काँग्रेसीचीच भुमिका उखलून धल्लेली. चर्चिच्या शाळांक इंग्लिशींतल्यान प्राथमीक शिक्षण दिवपाक तेंको दिल्लो. आपल्या पक्षाची ही भुमिका चुकिची कशी आनी हे राजकी भुमिकेक लागून गोंयचें आनी गोंयकारांचें कशें लुकसाण जातलें तेचेर अर्द वर उलयत गेलो. हावें दोतोराक सलाम करीत फोन दवल्लो.

पूण इतलेंय जावन केन्नाच कोणाकडेन दुस्मानकाय घेतलिना. वैचारीक मतभेद आसलेले. पूण ते कोडू जावपाक तेणे दिले नात. वैयक्तीक पावंड्यार तर केन्नाच हाडले नात. उक्त्या मनाचो, उक्त्या काळजाचो मनीस. जितलो दिलदार आऩी म्होवाळ तितलोच सडेतोड. तेचीं आपलीं म्हूण स्वताचीं कांय मतां आसलेलीं. तेंचेकडेन तेणे केन्नाच तडजोड केलिना.

दोतोर मिस्किताच्या दुखेस्त मर्णाची खबर येयली. आऩी फाटोफाट तेच्या निमण्या संस्कारांची. तेका विमानतळावेल्या घरा हाडलेलो तो क्रिस्तावांच्या काशावांत घालून. घरांत तेची कूड दवरेलेली थिंगांय फाटल्यान खुरीस दवरलेलो. पूण तेचेर अंत्यसंस्कार मात हिंदू मसणभुंयेंत. लासून. पुरून न्हय. पूण तेचे आदीं मात इगर्जेंत मीस.

हेचे आदींय पीटर आल्वारीसासारके स्वातंत्र्यसैनीक धरून कितल्याशाच किरिस्तांवांचेर हिंदू पद्दतीन निमणे संस्कार जाल्यात. हालीं हालींच टी बी कुन्हाची भाची आशिल्ली लेखक आनी स्वातंत्र्यसैनीक बर्ता मिनेझीस ब्रागांझाचेरय. पूण तेन्ना क्रिस्तावांचे वा कसलेच धर्मीक विधी जावंक नासलेले.

जेभाशेन दोतोर मिस्किताचेर निमणे संस्कार जातात ती गोंयांतली घडये पयलीच घडणूक आसोत. खूब पक्षांनी भोंवलो, पूण आपल्या स्वताच्या विचारांकडेन केन्ना तडजोड केलिना. आपलीं मतां दुसऱ्यांचेर लादलीं नात. आनी त्या मतांचो केन्ना उदो उदोय केलोना. आयचे कांय राजकारणी भीतर एक – भायर एक करतात तेशेंय केलेंना.

मात वयतना आपली निमणी इत्सा पुराय करून गेलो. जसो आसलेलो तसो गेलो. क्रिस्तावांचें मीस आऩी हिंदू पद्दतीन निमणे संस्कार. उक्त्या मनाचो, उक्त्या विचारांचो मनीस. तितलेच उक्तेपणान आमकां गोंयकारांक एक देख दिवन गेलो. गोंयकारांच्या एकचाराची. खऱ्याखुऱ्या गोंयकारपणाची. खूब कमी लोकांक हें जमता. आनी जो दांभीक नासता ताकाच जमता. आपल्या मर्णाचें ताणें राजकारण केलेंना.

स्वता एक भांगर मनीस आसलो. मर्णाचेंय भांगर केलें.

ह्या निजाच्या गोंयकाराक लाख लाख सलाम!

आमेन!!!

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

मनाच्या तळापासून वाहिलेली शब्दसुमनांजली. वाचकांसाठी उद्बोधक.

- nilesh, merces | 09 th July 2019 19:13

 

Related Blogs