दोणांतली आमली

Posted By रुपाली मावजो कीर्तनी | 01 March 2013 13:30 IST

 दोणांतली आमली 

 

दोणांतली आमली कशी पडलां हांव बुयांवांत

चारय वटेन खळ आनी फातरांच्या चेंपणांत

 

कुरकुरसाण सोंपली आतां जड त्या वजनान

मिठाखळांत रिगलें दिंवक आगळी रुच जेवणांत

 

वजन जीतलें जड पडलें तितलें हांव चेंपत उरलें

जितलो काळ खळांत उरलें तिंतलें हांव अदीक मुरलें

 

मिठा रुच ओडली हांवे सुरबुसाण वाडयत गेलें

चेंपण जरी सारलें पयस कुरकुरसाण विसरुन गेलें

 

दोणांतली आमली कशी खळांत हांव मुरत गेलें

कुरकुरसाण सोंपली तरी जेवणा-सुवाद वाडयत गेलें

                             ----रुपाली किर्तनी

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs