ते खीण

Posted By रुपाली मावजो कीर्तनी | 21 January 2013 22:45 IST

ते खीण 

जावंदीच तूं  व्हडलो इतलो

तुका मेळुच भरभरुन

म्हजे खातीर दवर मात

खीण ते सांबाळून

अॅड करता करता

खुब डिलिट जाले खीण

केन्नाय मदीं सासपून पळय

रिसायकल बीन

विंडोर विंडो, विंडोर विंडो

उघडत तूं गेला

पोंदचो विंडो उगडोच आसा

तूं मात फुडें पावला

एसकेप करीत करीत

तांतल्यान भायर मात्सो यो

अेक अेक विंडो बंद करीत

पोंदा मेरेन यो

खरेंच आसा गरज ?

इतले विंडो ओपन करची?

डिलीट करुन खीण ते

रिसायकलिंगाक घालची?

स्पॅम थंयच ते खीणय थंयच

रिसायकल बीनान खातड जाल्या

सोदूंक कठीण जावचे न्ही

रिस्टोर करचो वेळ आयला

डेस्कटोपार प्रोगराम चड

रॅम मेमरीय कमी जाल्या

हँग जावन उरचे पयली

क्लीनप करची गरज आयल्या

क्लीयर कर स्पॅम सगळो

वायरसय क्लीन कर

वेळच्यावेळार अपडेट करुन

ते खीण रिवाय्व कर

जावंदीच तूं व्हडलो इतलो

तुका मेळुंच भरभरुन

परतीय ते खीण म्हाका

वचचे पयली डिलीट जावन

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs