फोनरोग

Posted By रुपाली मावजो कीर्तनी | 27 December 2012 12:16 IST

       फोनरोग

कसलो लागला रोग हो आज संवसारांत?

चड करुन पसरत चल्ला व्हडल्या व्हडल्या शारांत.

 

चार चौगांत बसता मनीस, आसुन थंय नासता.

मुखार बसला आनीच कोण, तिसरयाच कडेन  उलयता.

 

सतत  हातांत यंत्र आसता, चडश्या वेळार कानाक लायता.

केन्ना भुजार दवरुन ताका,घट्ट कानान दाबुन धरता.

 

मुमुर्खो हांसता पाळोवन, केन्ना ताजेर तापार जाता.

केन्ना मोगान बोटां आपली भोंवडायत ताका पोशेत आसता.

 

रस्त्यार चलतना जांव व्हान चलयतना,

टी. व्ही पळयतना लेगीत, लागिल्लोच दिसता कानां.

 

कानयंत्र लायता जेन्ना, हात मोकळे जाय आसता.

भेड्डो बी काय मनीस हो? पळयतल्याक अशेंच दिसता

 

केन्ना मोठेमोठ्यान उलयता, केन्ना ल्हवल्हव फुसफुसता.

केन्ना मोनो आसल्यावरी, बोटांनीच उलयत बसता.

 

केन्ना यंत्र मदींच वाजता,बोलसांत केन्ना घर्र नाचता.

न्हिदतनाय म्हरयांत आसता,उठनाफुडें हातांत लागता.

 

कसलो बाबा रोग हो, संवसारांत पसरत वता.

व्हडल्या व्हडल्या शारांत सोड, गांवांतूंय दिसून येता.

 

जाता अशेंच कितें म्हाकाय,यंत्राची सतत गरज भासता.

लक्षणाय हीच सगळी, रोग म्हाकाय लागला दिसता.

                          ---  रुपाली किर्तनी

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

माका माश्शे कोंकणी उलोक येता, जादा काय येना,

एक गाणे खबर आहा, चांदण्याचा राती, माडाच्या सावलीत, सारेल्या सोबित मळ्यार... अशे कायशे शब्द आसा त्यागेले...

http://blog.guruvision.in/?p=19292

- शि. ने. भा., पुनवडी ते पुण्यनगरी व्हाया पुणे... | 11 th January 2013 14:38

 

Related Blogs