खेव

Posted By रुपाली मावजो कीर्तनी | 09 November 2012 17:59 IST

             खेव

 

नरकासुरांनी मांडला खेव आज संवसारभरांत

कृष्ण पडूंक लागल्यात उणें दिंवक तांका मात

 

आतंकाचो पावस ओतता व्हांवता रक्ता झरी

सगळेंच जांवक सोदतात आज नरकासुरावरी

 

नरकासूर नाचयता घुमचे कटर घूम

'कृष्णाक बांदून घालात रे, हाडात घट्ट सूंब!'

 

'ओंतनी पावस,व्हांवदी झरी, कोणाचें कितें सरलां?

कृष्ण आसा सांबाळ करुंक' लोक सूस्त न्हिदला

 

जायात जागे,सरात फुडें,घालया हांतांत हात

दर ऄकल्यान जावया कॄष्ण, दिवया तांका मात

 

नरकासुरांचो गोबोर करुंक जावया कृष्ण नवें

फुडल्या पिळगेक पेटोंवक मेळनी पणट्यो, आकाशदिवे.

                      --- रुपाली किर्तनी 

Drop a comment

Error in sending the comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Related Blogs