ख-यांनीच कांय इंग्लीश शाळांक अनुदान हो 'ल्हानसो' दोश?

By Sandesh Prabhudesai
15 June 2012 22:00 IST

पयले सुवातेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक परबीं. शिक्षणीक माध्यमाच्या प्रस्नाचेर तांणी आपल्या सरकाराचें धोरण अशे तरेन जाहीर केलां कीं सगळ्यांनीच तांचें अभिनंदन केलां. कॉंग्रेसीनय केलां, भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान केलां आनी इंग्लीश माध्यमाच्या मुळाव्या शाळांक अनुदान जाय म्हूण मागपी फोर्स हे संघटनेनय केलां. सगळ्यांकच आपणाक जाय तें मेळ्ळें अशें दिसता. म्हणल्यार फोर्स मागताले तें इंग्लीश शाळांचें अनुदान तांकां मेळ्ळां आनी खंयच्याच इंग्लीश शाळेक अनुदान मेळपाक जायना ही भाभासुमंची मागणीय मान्य जाल्या असो ताचो अर्थ? आनी खऱ्यांनीच पर्रीकार सरकारान कॉंग्रेसीचेंच धोरण फुडें व्हेलां? सगळ्यांचें समादान केलां, काय सगळ्यांकच घुस्पायला? काय फकत राजकी निर्णय घेतला; शिक्षणीक न्हय?

 मात एक गजाल खरी. हाचेर आदलेवरी आंदोलन जावप कुस्तार दिसता. कारण फोर्साफाटल्यान चर्चीचो फोर्स आशिल्लो जाल्यार भाभासुमंच्या फाटल्यान भाजपा आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो. सध्या ह्यो सगळ्यो संस्था-संघटना सरकार पक्षाचे खांबे  जाल्यात. कॉंग्रेस तर पर्रीकार धोरणाचेर खूश आसा. तरणाट्यांचो फेसबूक ग्रूप आनी भारत स्वाभिमानासारक्यो संघटना तितल्यो विरोधी सूर काडटना दिसतात. आतां कोणेय आंदोलन करपाचें थारायलें जाल्यार उरिल्ले कशे आनी कितले हातपांय धाडायतात ताचेर सगळें निंबून आसतलें.

पर्रीकार सरकाराचें धोरण आनी कॉंग्रेसीच्या दिगंबर कामत सरकाराचें धोरण सारकेंच, काय फरक आसा? एक म्हत्वाचो फरक आसा. इंग्लीश शाळांक अनुदान दितना दिगंबर सरकारान इंग्लीश माध्यमाचें समर्थन केल्लें. पर्रीकार सरकारानय इंग्लीश शाळांक अनुदान दिलां, पूण कोंकणी-मराठीचें समर्थन करीत. दिगंबर सरकारान सगळ्याच इंग्लीश शाळांक अनुदान दिवपाचें थारायल्लें, मात पर्रीकार सरकारान कोंकणींतल्यान इंग्लीश जावंक सोदपी चडश्या शाळांकच अनुदान दिलां. पयलींसावन अनुदान घेनासतना (मेळत तशी फी घेवन) इंग्लीशींत शिकोवपी शाळांक दिल्लें ना. दिगंबर सरकारान आनी पर्रीकार सरकारानय नव्या इंग्लीश शाळांक परवानगी दिवचे नात अशें जाहीर केल्लें. तशें तें १९९१ वर्सा शशिकला काकोडकार शिक्षणमंत्री आशिल्ल्या पुलोआ सरकारानय अधिकृतपणान धोरण म्हूण थारायल्लें. पूण उपरांतच्या सगळ्याच मुख्यमंत्र्यांनी (पर्रीकार धरून) नव्यो इंग्लीश शाळा उगडपाक परवानगी दिल्ली. ताकाच लागून तर हो सगळो गोंदळ २० वर्सांनी तयार जालो. तेन्ना हाचे फुडें नव्यो इंग्लीश शाळा येवच्योच नात हाची गॅरंटी कशी दिवपाची?

पर्रीकार सरकारान कोंकणी आनी मराठी शाळांखातीर कांय चड सुविधा जाहीर केल्यात. देखीक १२ लाखांचे एक फावट अनुदान, पांच वर्सां एक-एक लाखांचें अनुदान, बिगर-शिक्षक कर्मचाऱ्यांखातीर  पगारी अनुदान आनी ह्या शाळांक हेर सगळ्यो सुविधा. पोरूं २५ जूनाक माध्यमाचें धोरण जाहीर जातकीर १५ ऑगस्टाक दिंगबर सरकारानय अश्योच कांय सवलती जाहीर केल्ल्यो. कोंकणी-मराठी शाळांचो दर्जो सुदारपाखातीर टास्क फोर्स, दर तालुक्यांत एक आदर्श कोंकणी आनी मराठी मुळावी शाळा, कोंकणींतल्यान शिकपी विद्याथ्र्याक ५०० रुपयांची वर्सुकी शिश्यवृत्ती तशेंच गणीत आनी  समाजशास्त्र कोंकणी वा मराठींतल्यान शिकोवपाची सुविधा. ते भायर दिगंबर सरकाराच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांतच आनीक एका निर्णयाचो आस्पाव आशिल्लो. इंग्लीश माध्यमाच्या शाळांनी कोंकणी वा मराठी हो एक विशय पयली ते धावी मेरेन सक्तीचो करपाचो निर्णय. पर्रीकार सरकाराच्या धोरणांत मात ह्या निर्णयाचो आस्पाव ना. म्हणल्यार इंग्लीश शाळांनी आतां पयले सावन धावे मेरेन कोंकणी वा मराठी विशय शिकोवपाची सक्ती आसची ना.

तरिकय थळाव्या भाशांचो पुरस्कार करपी संघटनांनी दिगंबर सरकाराच्या धोरणाआड आंदोलन केल्लें. (करपाचेंच). पूण  कोर्टाचो अवमान करून कोंकणी वा मराठी शाळांचें इंग्लीशीकरण केल्ल्या शाळांक इंग्लीशी खातीर अनुदान दिवपाचो निर्णय पर्रीकार सरकारान घेतलो तेन्ना मात ताका हो एक 'ल्हानसो अपवाद' म्हणलें आनी हेर धोरण भारतीय भाशांच्या फावराद आसा अशी भुमिका घेवन ताचें स्वागत केलें. कोणे ताका एक ल्हान खत म्हणलें जाल्यार कोणे एक ल्हानसो दोश म्हणलो. ही खऱ्यांनीच ल्हानशी गजाल?

दोनूय सरकारांचीं हीं धोरणां चालीक लागचे आदीं गोंयांत १७४ कोंकणी शाळा आशिल्ल्यो, ८७८ मराठी शाळा आनी १४१ इंग्लीश शाळा. तातूंत सुमार ३३ हजार विद्यार्थी कोंकणींतल्यान शिकताले, ३८ हजार मराठींतल्यान जाल्यार ३३ हजार इंग्लीशींतल्यान. म्हणल्यार १५ टक्के कोंकणी शाळांनी ३१ टक्के कोंकणी विद्यार्थी, ७३ टक्के मराठी शाळांनी ३७ टक्के मराठी विद्यार्थी जाल्यार १२ टक्के इंग्लीश शाळांनी ३२ टक्के इंग्लीश विद्यार्थी.

पर्रीकार सरकाराच्या नव्या धोरणाप्रमाण पोरूं १० जून मेरेन वा ते उपरांत पुरायपणान वा मदींच थोडो तेंप कोंकणी वा मराठींतल्यान शिकोवपी शाळांनी इंग्लीश माध्यम केल्लें जाल्यार तांकां इंग्लीश माध्यम आपणावपाची सवलत दिवन तांकां पगारी अनुदान दितले. हातूंत चडश्यो शाळा चर्चीच्योच आसात. १२७. थोड्यो हेर आसात. चार-पांच. वट्ट सुमार १३२. पूण पयलीं आमकां सांगलें ह्यो शाळा आसतल्यो फकत १०५ (जांचेर कोर्टाचो अवमान केल्ल्याचो आळ आशिल्लो). मागीर त्यो जाल्यो १२७. सध्या प्रत्यक्षांत १३२ शाळा हे व़ळेरेंत आसात. तातूंत 'तांची कांयच चूक नाशिल्ले' २५ हजार विद्यार्थी शिकतात अशें सरकारी धोरणाचो मसुदो म्हणटा. पूण प्रत्यक्षांत हो आंकडो ३० हजारांचेर वचपाक शकता अशें शिक्षण खात्याचीं सुत्रां सांगतात. हो आंकडो ल्हानसो?

कारण गोंयांत लाखभर विद्यार्थी पयली ते चवथी मेरेन शिकतात. हाचे आदींच हातूंतले ३३ हजार विद्यार्थी इंग्लीशींतल्यान शिकताले. तो आंकडो आतां ६३ हजारांचेर वतलो (भुरगे चड-उणे जाल्यार एक-दोन हजार फाटीं फुडे जावं येतात). पूण एका 'ल्हानश्या'  दोशाक लागून आतां गोंयचे उणेच ६० टक्के विद्यार्थी इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिकतले हातूंत निखालस दुबाव ना. उरिल्ल्या ४० टक्क्यांतले ३७ टक्के मराठी माध्यमांतल्यान शिकतले. अदमास ३८ हजार विद्यार्थी. कोंकणी माध्यमांतल्यान मात फकत तीन टक्के विद्यार्थी शिकतले. अदमास दोन हजार विद्यार्थी. चर्चीच्यो शाळा सोडून कोंकणींतल्यान इंग्लीशीकडेन वचपाक सोदपी  आनीक शाळा आशिल्ल्यो चार-पांच. त्यो समजा कोंकणीच उरल्यो जाल्यार लेगीत हो आंकडो चडांत चड हजारभर विद्यार्थ्यांनी फाटीं-फुडें जातलो. प्रत्यक्षांत कोंकणी शाळाय उरतल्यो फकत चार ते पांच टक्के.

शिक्षण खात्यांतल्यान म्हायती मेळटा ते प्रमाण ह्या नव्या धोरणा उपरांत कोंकणी आशिल्ल्योच शाळा इंग्लीश जातल्यो. मराठी माध्यमांतली चुकून एखाद्री इंग्लीश जाल्यार जायत. म्हणल्यारच ह्या धोरणाचो फटको बसतलो तो फकत कोंकणी शाळांक. मराठी शाळांक न्हय.

डायोसेसनाच्यो कोंकणी शाळा तश्यो कोंकणींतल्यान केन्ना चलच नाशिल्ल्यो, तेन्ना त्यो इंग्लीश जाल्यो म्हूण कांय फरक पडना असोय एक युक्तिवाद चालू आसा. घडये तो खरोय आसत. पूण तशें जाल्यार आंदोलन कित्या आड चलतालें? कारण ह्यो शाळा सोडून हेर खंयच्योच शाळा इंग्लीश माध्यम नव्यान आपणावपाच्यो नाशिल्ल्यो. पयलींच्यान इंग्लीशींतल्यान चलताल्यो त्यो कांय बंद जावपाच्यो नाशिल्ल्यो. आपणाक अनुदान मेळचें अशी तांची मागणीय नाशिल्ली. देखूनच तर फोर्स संघटनेन ह्या सगळ्या कोंकणी शाळांक इंग्लीशींतल्यान चलोवपाक अनुदान मेळटकीर आपलें आंदोलन गुठलायलां. कारण तांची मागणी पुरायेन मान्य जाल्या.

आनीक एक गजाल. दिगंबर सरकाराच्या धोरणाक विरोध करतना तेन्ना विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ल्या पर्रीकारबाबान एक बरो मुद्दो काडिल्लो. नव्या शिक्षणीक हक्क कायद्याच्या कलम २९ प्रमाण शिक्षणीक माध्यमाच्या प्रस्नाचेर फकत सल्लागार समिती सरकाराक सल्लो दिवपाक शकता. देखून दिगंबर सरकाराचो निर्णय कायद्याचो भंग करता. सारकी  गजाल. मागीर ती चूक पर्रीकार सरकारान कित्याक सुदारलीना? तांणीय पयलीं मंत्रिमंडळांत राजकी निर्णय घेतलो आनी लागू लेगीत केलो. आनी आतां सल्लागार सिमती घडयल्या. जर पर्रीकारबाबाचो मुद्दो खरो जाल्यार तांणीय 'आधी कळस मग पाया' कित्याक केलें?

 सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर कोणे कितें भुमिका घेवची तें दरेकल्याचें स्वातंत्र्य. पूण सत्य परिस्थिती समजून घेवया इतलेच खातीर हो प्रपंच.

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

People will read this and keep quite. We are living in formaly educated and unformaly illiterate society. no one thinks on the universal law of primary education in 'mother tongue'. "CREATIVITY" thoughts come in mind only in mother tongue. Think Goa after 10 years............... please keep this article to publish after 10 years to read for the decision makers and accepters..............

- Vikas, Panjim | 25 th June 2012 16:13

 

Well written piece top probe the truth.

Interestingly, the youth group involved in organizing the meeting today in Ponda must read this and try to analyze. Their chieftain has invited Vishnu Wagh and Parrikar for this meet. Why not great writer Pundalik Naik and others who are not officially part of the Sangh Parivar, because as you rightly concluded, " सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर कोणे कितें भुमिका घेवची तें दरेकल्याचें स्वातंत्र्य. पूण सत्य परिस्थिती समजून घेवया इतलेच खातीर हो प्रपंच." So let the truth come out or else this movement will go down in the history as mere machination by the Sangh Parivar to topple Digambat Kamat to satisfy their lust for power. The so called intellectuals of BBSM in this case are either spineless clowns fooled by the BJP or cunning opportunists who change their colors like ' normal' politicians.

Sandeshbaab, those who have different yardsticks for themselves and others will be hurt by your writing, but keep it up. At least common Goans will appreciate it.

- Suryakant Parsekar, Mangor Hill, Vasco | 16 th June 2012 11:12

 

I hope the young turks involved in organizing the meeting today in Ponda read this piece. The chieftain of the group has invited Visnhu Wagh and Parrikar to attend the same. However the name of great writer Pundalik Naik is missing. Can anyone explain his stand on this " Chhotisi Bhool?" because as you ended well by saying, "सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर कोणे कितें भुमिका घेवची तें दरेकल्याचें स्वातंत्र्य. पूण सत्य परिस्थिती समजून घेवया इतलेच खातीर हो प्रपंच."

So let people know whether the Love for Maibhas is genuine or the so called stalwarts were mere pawns in the game by BJP to topple Congress. If not, yardsticks can't be different.

- Suryakant Shirodkar, Mangor Hill, Vasco | 16 th June 2012 11:00

 

This ल्हानसो दोश reminds me of a matrimonial ad.

Wanted groom for a prospective bride who is beautiful, slim, well educated, professional with high income. Good at everything,,, Sarva guna sampanna but slightly pregnant.

- Rajan Kamat, Feira Alto Mapusa | 16 th June 2012 09:20

 

Related Blogs