थापटायले, चिड्डिले, आपटिले, शेंवटून मारले...

By Sandesh Prabhudesai
11 March 2012 11:50 IST

काँग्रेस हारली, भाजपा जिखली इतल्या पुरती ही वेंचणूक मर्यादीत ना. सदांच जाता तसली ही वेंचणूकच न्हय. हो मतदारान रचिल्लो इतिहास. फकत गोंयांत न्हय, पुराय भारत देशांत. गोंय ल्हान आनी राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या प्रसार माध्यमांची नदरूय मोटवी देखून दिल्ली बशिल्ले कडेन तांकां गोंय दिश्टी पडना. नाजाल्यार ही राष्ट्रीय बातमी जावपाची. जावं, पूण केन्ना न्हय ते सगळे पारंपारीक अदमास कोनश्याक मारून वेगळ्याच पावंड्याचेर ही वेंचणूक जाली. देखून ते नदरेन हे वेंचणुकेचो नियाळ घेवपाचो हो यत्न.

वेंचणूक जाती-धर्माची नाशिल्ली. भाजपाक भोवमतान जिखून हाडली तरिकय ती निधर्मीच आशिल्ली. सगळ्या जाती-धर्माच्या लोकांनी एकमतान कॉंग्रेसीक सासणाची बुद्द शिकयली. आपल्या तत्वांकडेन तडजोड करून तांणी बेधडक कमळाचें बटन दामलें. ही वेंचणूक पयशांची नाशिल्ली. देखून तर इतलो पयसो ओंतून लेगीत आपूण हारलों कसों हेंच चिंतीत कितलेशेच हारिल्ले उमेदवार रानांत पडल्यात. चर्चिल आलेमांवान तर आपली धूव पडपाचो दोश इलॅक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनांक दिला. कारण पयशे घेवन लेगीत लोकांनी वालांका आड मतदान केलें हाचेर ताचो आजून विस्वास बसना.

ही वेंचणूक अमक्याच एका पक्षा खातीर नाशिल्ली. आशिल्ली जाल्यार गोंयच्या इतिहासांत पयलेच खेपे पांच अपक्ष आमदार वेंचून येनासले. तेय भाजपाच्या उमेदवारांक न्हयकारून. एक आनी दोन न्हय, सुमार पंदरा अपक्ष प्रबळ जायना आसले. लोकांनी आपापले थळावे परिस्थिती प्रमाण एक प्रयोग केलो. मेळटा तो पर्याय सोदलो. पूण पर्यायान सदांचो पर्याय न्हयकारलो - कॉंग्रेस! देखून तर कुंकळ्ळेची मतमेजणी सुरू जातकीर पयलेच फेरयेंत अपक्ष जॉन मोंतेरो आघाडेचेर आसा अशी बातमी आयली तेन्ना लोकांक हो आनी कोण उमेदवार काय असो प्रस्न पडलो. पूण ज्योकीं आलेमांव निमणे ताकाच लागून पडलो.

ही वेंचणूक सदचेवरी जाण्ट्यांचीय नाशिल्ली. ती आशिल्ली जाणत्या तरणाट्यांची. 18 ते 30 वर्सां पिरायेचो 25 टक्के मतदार हे खेपे मतदार आशिल्लो. तातूंतलो 23 टक्के मतदाना खातीर गेलो. तो तिडकल्लो. फुर्योद जाल्लो. फेसबूकाचेर गेल्यार तांच्या रागाचे हुलोप होलमताले. तरणाट्यांनी आनी खासा करून विद्यार्थ्यांनी मुखार सरून स्ट्रीट प्ले लेगीत केले. मतदानाक भायर सरात म्हणून सांगतनाच ह्या भ्रश्टाचारी लोकांक भायर मारात असोय उलो मारलो. जाण्ट्यांनी तांच्या उल्याक साद दिलो. सगळ्यांनी मेळून मदेल्ल्यांक बाद केलो.

ही वेंचणूक प्रसार माध्यमांनीय चलयली ना. फाटले खेपे वरी हेय खेपे आडमार्गान पेड न्यूजाचो फार जालो. कांय वेवस्थापनांनी आनी कांय पत्रकारांनी जोडूनय काडलां आसतलें. पूण सगळें उमथ्या कोळश्यार उदक. जागृत आनी हुशार मतदाराचेर ताचो कुस्कुटाचोय परिणाम जालो ना. वेगवेगळ्या पक्षांनी सदचेवरी राष्ट्रीय फुडारी आनी फिल्म स्टारांक हाडले. लोकांनी तांकां आयकुपाक गर्दीय केली. पूण फकत मनरिजवण म्हणून. कारण कितें करपाचें तें ताणे पयलींच थारायिल्लें. चवथीक वा फॅस्ताक आमी बेठोच माराणांचो गडगड घालतात तसलो गडगड हो. दोन-चार मिण्टांची दिपकावणी आनी मागीर उरता फकत गोबोर. तसो पयशांचो फुकट गोबोर जालो. मतदारान भोवतेक सगळ्या पयशेकार उमेदवारांक बरोsss  घुवंडायलो आनी सणसणीत आपटिलो.

मात मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जाय ही भोवतेक सगळ्यांचीच भावना आशिल्ली. भाजपा सोडून दुसरो पर्याय सोदलो तांचीय. पर्रीकाराक पणजेच्यान भायर सरूंक मेळचें न्हय म्हणून कॉंग्रेसीन यतीन पारेखाक तिकेट दिल्ली. पूण पर्रीकार ताचे आदींच लोकांच्या काळजांत घर करून बसला हें ते बाबडे खंय जाणात? आतां खरो पेज आयला तो पर्रीकाराचेर. कारण ताच्या हातांत जादूची बडी आसा अशेंय खूपश्या लोकांक दिसता. तांचे विशीं सुमराभायर आशावाद तयार जाल्लो आसा. तो पूर्ण करप तांकां शक्य आसा काय ना तें आतां काळूच थारायतलो.

भाजपा वटेन न्हय, कॉंग्रेसी आड मतदान 

कितेंय जावं, पूण ह्या सगळ्या प्रयोगांतल्यान भारतीय जनता पार्टेक 21 सुवातो मेळ्ळ्यो. कोणाचोच आदार घेनासतना सरकार घडोवपा सारकें भोवमत. पूण म्हणून भाजपा जाय म्हूण हें मतदान जाल्लें अशें म्हणूंक जायना. कारण वैचारीक पावंड्यार भाजपाचो कट्टर विरोधक आशिल्ल्यान लेगीत हे खेपे भाजपाक वा आनीक कोणाक  तरी मतदान केलां. फकत कॉंग्रेस नाका म्हणून. ह्या चोरांक बुद्द शिकोवपाक जाय म्हणून.  “आमकां गृहीत धरतात? दाखयतात तुमका§!” हो एकूच सूर ल्हारां-वार्‍यांतल्यान व्हांवत गेलो. तांणी जमता तशे पर्याय सोदले. पूण कोंतान कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीक आपटिली. चर्चीच्या पाद्री-माद्रींनी आपणा आड प्रचार केलो म्हूण चर्चिल आज आड्डी मारता. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकारूय पाद्‌‌रयांचो आमकां तेंको मेळ्ळो हें मान्य करता. स्वता पाद्रीय आमचेर बेठोच आरोप करतात अशें सांगपाक फुडें येनात. कारण सत्य न्हयकारपाची कोणाक गरजूच दिसना. आतां खायात पातोळ्यो - असोच सगळ्यांचो सूर आसा.

कॉंग्रेसीचें चड जाल्लें. कितेंय केल्यार निमणे आमीच सत्तेर येवपाचे असो मद तांच्या एकापरस एक गब्बर जाल्ल्या फुडार्‍यांक मारिल्लो. उदरगतीच्या नांवान कमिशनां खावपाचीं, नोकर्‍यो वांटपाच्यो, ताचेर केल्लो थोडोभोव पयसो निमण्यो दोन राती मतदाराच्या पोशांत वोतपाचो आनी वेंचून येवपाचें. तांचे खातीर वेंचणूक म्हणल्यार इतलें सादें सरळ कोंत. पूण तो कोंताक चुकलो आनी वेंताकूय चुकलो. आनी वेंताक चुकता तो हाताक चुकताच. त्याच हातान घात मारलो. मतदाराच्या सामर्थ्याचो आत्मविस्वास जिखलो. हाचे फुडें तळागाळांतल्यान वयर फुडार्‍यांमेरेन पुराय बदल केलो जाल्यारूच कॉंग्रेसीची धडगत आसा. नाजाल्यार ती सासणाची सोंपतली. मगो-युगो भाशेन कॉंग्रेसूय एक इतिहास जातली.

भाजपाक क्रिस्तांव पावले 

भाजपा चार तरांनी वेंचून आयल्या. एक - जे जिखून येवपाचेच ते घसघशीत मतांनी वेंचून आयल्यात. देखीक पणजे मनोहर पर्रीकार, म्हापश्यां फ्रांसिस्को डिसोझा, शिरोड्यां महादेव नायक अशे कांय जाण. दोन - विश्र्वजीत राण्याचे मनीस म्हूण कांय जाणांक लोकांनी भायरायले. देखीक मांद्रयां दयानंद सोपटे नाका देखून लक्ष्मीकांत पार्सेकार, शिवोले उदय पालयेकार नाका देखून दयानंद मांद्रेकार, काणकोणा इजिदोर फॅर्नांडीस नाका देखून रमेश तवडकार आनी दिवचले लेगीत राजेश पाटणेकार नाका देखून भाजपाक कुशीक मारून अपक्ष नरेश सावळ.

तिसरो प्रकार म्हणल्यार क्रिस्तांव भाजपा उमेदवारांचो. भाजपान स क्रिस्तांव उमेदवार दवरिल्ले आनी तिगा क्रिस्तांव अपक्षांक - बाणावली, वेळ्ळी आनी कुडतरी - तेंको दिल्लो. एक कुडतरेचो डॉमनिक गांवकार सोडीत जाल्यार सगळे वेंचून आयले. भाजपाचे म्हापशेंचे डिसोझा आनी कुडचडेंचे निलेश काब्राल सोडीत जाल्यार कुठ्ठाळी, वास्को, हळदोणें आनी कळंगुटेचे सीट भाजपाक मेळप शक्यूच नाशिल्लें. नावेली आनी वेळ्ळींय भाजपान उमेदवार दवरिल्ले जाल्यार मतविभागणी जावन चर्चिल आलेमांव आनी फिलीप नेरी रॉड्रिगीस अळंग वेंचून येवपाचे. ते भायर कॉंग्रेसीचो पारंपारीक मतदार आशिल्ल्या कितल्याशाच क्रिस्तांव मतदारांनी भाजपाक तेंको दिलो. त्या आठ सुवातांनी हो चमत्कार केलो. भाजपाविशीं विस्वास तयार केलो. हिंदुत्वाचो गजर घालीत बसपी भाजपान हें मतींत दवरप साप्प गरजेचें.

चवथो प्रकार म्हणल्यार मतविभागणेचो. कुंकळ्ळे, मुरगांव आनी सांग्यावेल्यो सुवातो तांकां फकत अपक्ष उमेदवारांनी कॉंगेस-राष्ट्रवादीचीं मतां फोडलीं देखून मेळ्ळ्यो. कुंकळ्ळे जॉन मोंतेरोन कॉंग्रेसीच्या ज्योकीं आलेमांवाचीं 4830 मतां काडलीं देखून भाजपाचे राजन नायक वेंचून आयले. मुरगांवां अपक्ष नझीर खानान कॉंग्रेसीच्या संकल्प आमोणकाराचीं 1710 मतां काडलीं देखून भाजपाचे मिलिंद नायक 913 मतांचें मताधिक्य घेवन परत आमदार जाले. सांग्यार अपक्ष प्रसाद नायकान भाजपाचीं 5737 मतां काडलीं खरीं. पूण दुसरे अपक्ष मिंगेलीन डिकाँस्टान राष्ट्रवादीच्या युरी आलेमांवाचीं 880 मतां काडलीं नाशिल्लीं जाल्यार फकत 483 मतांनी भाजपाचे आमदार जावपाचें भाग्य सुभाष फळदेसायाक मेळचेंच नाशिल्लें. आनी भाजपाय 18 वयर पावना आशिल्ली.

भाजपाची कॉंग्रेस जाली जाल्यार...?

काँग्रेस हो तसो विचारधाराबी आशिल्लो पक्ष. पूण ती काँग्रेस केन्ना गोंयांत रुजलीच ना. गोंय मुक्ती उपरांत 1963 वर्सा जाल्ले पयलेच वेंचणुकेंत गोंयकारांनी ह्या पक्षाच्या उमेदवारांचीं डिपॉझिटां जप्त केल्लीं. तेन्ना सोंपिल्ले ते कॉंग्रेसीन परत तकली वयर काडली ती 1980 वर्साचे वेंचणुकेंत. मगो आनी युगोचे फुडारी राष्ट्रीय प्रवाहांत उडी मारून कॉंग्रेसींत गेले तेन्ना घस्स करून कॉंग्रेसीक 20 सुवातो मेळ्ळ्यो आनी कॉंग्रेस सत्तेरूय आयली. पूण तेन्नासावन मुळावी कॉंग्रेस शेणत गेली. आज लेगीत एक शांताराम नायक सोडीत जाल्यार वेंचून येवपी एक्कूय कॉंग्रेसी विचारसरणेचो फुडारी कॉंग्रेसींत ना. आसात तीं सगळीं पाडसावेलीं कुंवाळीं. केन्नाय खंयूय उडी मारून आपापलो सुवार्थ सादून घेतिल्लीं. एकजात सगळे फुटीर. आडवो-तिडवो हात मारून गब्बर जाल्ले धंदेवाईक राजकारणी. आतां पुराय फॅमिलीक राजकारणांत हाडून गोंयांक फोंडांत घालपी फॅमिली बिजनेसमॅन.

भाजपा हाचे आदीं अशीच एक फावट सत्तेर आयिल्ली. ह्याच कॉंग्रेसींतल्या पाडसावेल्या कुंवाळ्यांक घेवन भाजपाचें वजें बांदून. मागीर वारें परतलें तशे सगळे आपापलीं सुपां घेवन धांवले सत्तेचें भात खावपाक. कॉंग्रेसीक विनॅबिलिटी बादली. आज भाजपाय त्याच मोडणार उबी आसा. तांणीय वेंचून हाडल्यात ते  सगळेच भाजपाचे विचारसरणेकडेन एकनिष्ठ नात. कांय जाणांक तर विचारसरणीच ना. फाल्यां हेच लोक भाजपांत गब्बर जाले जाल्यार कितें जातलें तें सांगपाक ज्योतिषाची गरज ना. ह्या वर्साचे वेंचणुकेची देख माथ्यावेल्यान वचपाक पुरो.

कॉंग्रेसीक सोंपोवपाक गोंयकारांक 32 वर्सां लागलीं. पूण भाजपाय तेच वटेन गेली जाल्यार तिका सोंपोवपाक पांच वर्सां खूब जालीं. कारण आतां गोंयकार जागृत जाला. तरणाटो मतदार अजून प्रामाणीक आसा. अण्णा हजारेचे चळवळीचें अधिष्ठान तांकां आसा. गांवा-गांवांतल्या आंदोलनांतल्यान तांचे मदीं आत्मविस्वास आयला. तांच्या हातांत म्हायती हक्क कायदो आसा. लोकायुक्त येवपाचो आसा. सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हणल्यार मतदार सादूर जाला. शिटूक जाला. जागृत जाला. फकत भावना चाळोवन घालून मतां मेळोवप आतां अशक्य. तेन्ना भाजपाची कॉंग्रेस जावची ना हाचीय जतनाय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक आजूच घेवची पडटली. नाजाल्यार भाजपाचीय फाल्यां धडगत ना....

----------ंंं----------

वेंचणुकेचीं कांय वैशिश्ट्यां

1.

अपक्षांचे विक्रम आनी पराक्रम 

केन्ना न्हय ते हे खेपे वट्ट 15 अपक्ष उमेदवार प्रबळ आशिल्ले. तातूंतले पांच जाण वेंचून लेगीत आयले. हाचे आदीं फकत 1984 आनी 1994 चे वेंचणुकेंत चडांत चड तीन तीन अपक्ष वेंचून आयल्यात. पूण हे खेपे दिवचलच्यान नरेश सावळ, पर्वरेच्यान रोहन खंवटे, फातोड्डेंच्यान विजय सरदेसाय, नावेलेच्यान आव्हेर्तान फुर्तादो आनी वेळ्ळेसावन बेंजामीन सिल्वा वेंचून आयले.

हेर आठ अपक्षांनी दुसर्‍या नंबराचेर येवन कॉंग्रेस आनी भाजपाच्याय उमेदवारांक घाम काडलो. खासा करून साळगांवांत तुलियो डिसोझा, मयां प्रवीण झांट्ये, सांताक्रूझ रुडॉल्फ फॅर्नांडीस, कुमारजुंव्यां निर्मला सावंत, पिरवळा गोविंद गावडे, कुडटरे डॉमनिक गांवकार, केप्यां प्रकाश शंकर वेळीप आनी सावड्‌ड्यां अर्जुन साळगांवकारान.

अपक्ष नाशिल्ले जाल्यार भाजपाचे उणेच तीन आमदार वेंचून येवप शक्यूच नाशिल्लें. सांग्यार अपक्ष प्रसाद गांवकारान 5737 मतां घेतलीं खरीं. पूण त्याच वेळार अपक्ष मिंगेलीन डिकाँस्टान युरी आलेमांवाचीं 880 मतां खालीं नाशिल्लीं जाल्यार सुभाष फळदेसाय फकत 483 मतांनी येनाशिल्लो. कुंकळ्ळे तर अपक्ष जॉन मोंतेरोन ज्योकीं आलेमांवाचीं 4830 मतां खालीं देखून भाजपाचे राजन नायक वेंचून आयले. मुरगांवांय नझीर खानान कॉंग्रेसीच्या संकल्प आमोणकाराचीं 1710 मतां खालीं देखून भाजपाचे मिलिंद नायक फकत 913 मतांनी परत वेंचून आयले.

पूण ह्याच अपक्षांक लागून भाजपान तेंको दिल्ली निर्मला सावंत कुमारजुंव्यां 1575 मतांनी पडली. फादर बिस्मार्क डायसान तिचीं 1996 मतां घेतलीं. दाबोळेय मगोची तिकेट मेळना म्हूण तृणमुलांत गेल्ल्या प्रताप म्हाड्डोळकाराक 849 मतां मेळना आशिल्लीं जाल्यार घडये कॉंग्रेसीचे माविन गुदिन्हो फकत 944 मतांनी येनाशिल्ले.

 

2.

गोंयकारांक फॅमिली राज खर्‍यांनीच नाका?

एकाच कुटुंबांतल्या लोकांक तिकेटी दिल्यात देखून गोंय चाळवलां अशें चित्र वेंचणुके वेळार सगळ्याक दिसतालें. सगळ्या प्रस्नांमदीं हो मुद्दो सगळ्यांत पावरफुल दिसतालो. पूण प्रत्यक्षांत घडलें वेगळेंच. हे वेंचणुकेंत सात कुटुंबांतले 16 जाण उबे राविल्ले. तातूंतले अडेच कुटुंबांतले सात जाण जिखले जाल्यार साडेतीन कुटुंबांतले णव जाण पडले.

सगळ्यांत बरी गजाल म्हणल्यार आलेमांव कुटुंबांतले सगळे कॉंग्रेस आनी राष्ट्रवादी पडले. चर्चिल, ताचो भाव ज्योकीं, ताची धूव वालांका आनी ज्योकींचो पूत युरी. साळगांवकार कुटुंबांतलेय भाव अपक्ष अर्जुन आनी तृणमूलाचो समीर पडले. रवी नायक आनी तांचो पूत रितेशय पडलो. पूण मडकयकारांचो पांडुरंग आयलो जाल्यार धाकू पडलो. बाबूश आनी जेनिफर मोंसेरात आयलीं. प्रतापसिंग आनी विश्र्वजीत राणेय आयले.

तातूंत दोन कडेन परस्परविरोधी उमेदवार फॅमिली राजाचेच आसले. मडकय तर पर्यायूच नाशिल्लो. सुदिन ढवळीकार वा रितेश नायक. पिरवळा तरी दिपक ढवळीकारा आड धाकू मडकयकार आसले तरी गोविंद गावडे हो तिसरो पर्याय आशिल्लो. निमणे ढवळीकारान बाजी मारली देखून दुसर्‍या फामिलींतले राजकुंवर पडले.

हाचो अर्थ कितें काडपाचो? लोकांक फॅमिली राज नाका; काय जाय? काय तांचो राग फकत आलेमांव आनी रवीचेर आशिल्लो? बाकीच्यो फामिली मतदारांच्या मोगाच्यो? देखून त्यो वेंचनूय येतात आनी मंत्रीय जातात?

 

3.

विश्र्वजीताचो गड आयलो, पूण शींव (?) गेले  

फॅमिली राजा परसूय चड खर लोकांमदीं आशिल्लें तें वातावरण विश्र्वजीत राणे आड. ह्या वातावरणान प्रतापसिंग आनी विश्र्वजीत राणेक पर्यां आनी वाळपय अक्षरशा घाम काडलो. पयलेचे खेपे लाचार वृत्ती भायर मारून स्वाभिमानी सत्तरीकार दोन पांयांचेर उबो रावलो. कुले घश्टीनासतना. फुडले वेंचणुके मेरेन तांणी दोनूय पांय तशेच रोमून दवरले जाल्यार राण्यांची धडगत ना.

ताच्याकय व्हडली गजाल म्हणल्यार विश्र्वजीताचे मनीस ह्या एकमेव मुद्याचेर ताचे सवूय उमेदवार पडले. मांद्‌‌रयां दयानंद सोपटे, दिवचले राजेश पाटणेकार, मयां रुद्रेश चोडणकार, शिवोले उदय पालयेकार, म्हापश्यां आशिश शिरोडकार आनी काणकोणां इजिदोर फॅर्नांडीस. हातूंतले रुद्रेश आनी आशिश सोडीत जाल्यार हेर चारूय जाण जिखतले अशेंच वातावरण आशिल्लें. पूण अचकीत विश्र्वजीता आड ल्हार आयलें आनी सगळ्यांक बुडोवन गेलें. शिवोलेचे आमदार दयानंद मांद्रेकारान तर मार्मिकपणान सांगलें लेगीत - म्हज्या जैताचो शिल्पकार विश्र्वजीत!

मजा म्हणल्यार विश्र्वजीता आड खंयच्याच प्रसार माध्यमांत एक्कूय अक्षर छापून आयलें ना वा कोणे  टीव्हीचेर दाखयलेंय ना. तरिकूय हें वातावरण वार्‍याचेर व्हांवत पेडणे सावन काणकोण मेरेन पावलें. बाबूश मोंसेरात आनी विश्र्वजीताची ही युती खूब भिरांकूळ आशिल्ली. प्रादेशीक आराखडो 2011 रद्द जाल्लो तातूंतली उत्तर भारतांतली लँड शार्क लॉबी तांचे फाटल्यान आसा अशें कॉंग्रेस हावसांतूच उलयताले. ताकाच लागून विनॅबिलीटी नाशिल्ल्या लेगीत तांच्या कांय उमेदवारांक तिकेटी मेळिल्ल्यो. हे सगळे आयिल्ले जाल्यार गोंयची धडगत नाशिल्ली. हे वेंचणुकेंत मतदारांनीच गोंय साल्वार केलें. आतां उरिल्लें पर्रीकारान साल्वार करपाचें. पळोवया.

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai

Sandesh Prabhudesai is a journalist, presently the Editor of goanews.com, Goa's oldest exclusive news website since 1996. He has earlier worked as the Editor-in-Chief of Prudent & Goa365, Goa's TV channels and Editor of Sunaparant, besides working as a reporter for Goan and national dailies & weeklies in English and Marathi since 1987. He also reports for the BBC. He is also actively involved in literary and cultural activities. After retirement from day-to-day journalism in 2020, he is into Re-Search Journalism (पुनर्सोद पत्रकारिता), focusing on analytical articles, Video programs & Books.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

1- do you think the vote which independent candidate got are all from congress vote. if that vote divide between BJP and congress then????????? please clarify...

2- you are saying to finish congress goans people took 32 years.. why could you not think that to know the BJP and parrikar will work as a secular and can develop the state goan people took 32 yrs.

3- please don't write something like this and misguide the people of Goa. people know you very well, on whose behalf you are writing this.

- raj, india | 11 th March 2012 18:30

 

Nice article. Perfect analysis of the political situation. Will email it to CM.

- Mahesh Parrikar, Mapusa | 11 th March 2012 14:18

 

Related Blogs