(प्रस्न-पेणें 1) सोशल मिडियावेले विद्वान

By संदेश प्रभुदेसाय
06 February 2021 13:44 IST

सोशल मिडिया हें समाजाचें प्रतिरूप न्हूं हो युक्तिवाद म्हाका मान्य ना. मान्य, तें पुराय समाजाचें प्रतिरूप न्हूं. पूण साक्षर समाजाचें प्रतिरूप खात्रेन. फकत वाचपाक-बरोवपाक येवपी साक्षर न्हूं, सोशल मिडिया हाताळपाक कळपी ई-साक्षर. स्मार्ट फोन धरोन कम्प्युटरमेरेन. आनी थिंगां मांडलेल्या मतांचो परिणाम भौसाचेर जायना अशें म्हणप तर निखालस चूक. हांव म्हणीन ती आमी सोदलेली सोयिस्कर पळवाट. 

सोशल मिडियाचो परिणाम जाता म्हुणोन तर राजकी पक्षांनी लेगीत आपापले सोशल मिडिया विभाग तयार केल्यात. सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालपी ‘कार्यकर्त्यां’चे पंगड तयार केल्यात. ट्रोलिंग आर्मी तयार केल्या. झाडावेले चिमणेचो चिवचिवाट आमी व्हडलोसो मनार घेनात. पूण ट्वीटावेलो टिवटिवाट मात वादळ तयार करता. थळाव्या आनी जागतीक पावंड्यार लेगीत. तूं देशप्रेमी काय देशद्रोही हें लेगीत आतां ट्विटर, फेसबूक वा वॉट्सएपावेल्या पोस्टांवेल्यान थारावपाक लागल्यात. 

आनी सोशल मिडियाची माची आमकां फुकट दिवपी तेंचेर कोट्यांनी आनी अब्जांनी जोडटात. कशे? जायरातींचेर. वा तुमचे फॉलोअर्स वाडोवन दिवपासारक्या सुविधांचेर. छापील धरोन रेडियो, टीव्ही आनी डिजिटल प्रसार माध्यमां पावपाक शकनात त्या तेंच्या गिरायकांलागीं सोशल मिडिया पावता म्हुणोन तर जमता ते सगळे आपल्या वेवसाय-धंद्यांची जायरात सोशल मिडियाचेर करतात. जो मार्केट इकॉनॉमी चलयता तो समाज न्हूं?

पूण तरीकय मनाक एक प्रस्न पडटा.

ह्या सोशल मिडियाचेर ज्यो ट्रोलिंग आर्मी आसतात त्यो समाजाचें कितलें प्रतिरूप? तेंकां आमी कितलें सिरियसली घेवपाचें? खासा करोन जे मुद्यावेल्यान सरळ गुद्यांचेर येतात तेंकां? दुसऱ्या हिणसावप, तेंका गाळी संवप वा तेका कसलीं कसलीं नांवां दवरप असले प्रकार करपी अपुर्बुद्दांक? कोणेय समजा एक विचार करपासारको मुद्दो मांडलो जाल्यार तेचेर मुद्देसूदपणान कितली चर्चा जाता सोशल मिडियाचेर? आनी ती चर्चा करपाची सोडून फकत तुका याण करपी लोकांक आमी विद्वान म्हणपाचें? मुळांत दुसऱ्याक हिणसावप हें विद्वत्तेचें लक्षण?

ना न्हूं? जाल्यार मागीर आमी तेंचेर इतले बेजार कित्याक जातात? दरेकल्याचें आपापलें एक विचार करपाचें लॅव्हल आसता. तो तो मनीस आपापल्या लॅव्हलाप्रमाण वागता. खरें म्हुटल्यार मुद्याक गुद्याचेर वा हिणसावपाचेर व्हरोन तो आपलें स्वताचें लॅव्हल दाखयता. तुमचें न्हूं. मागीर आमी तेच्या लॅव्हलाचेर कित्याक वचप? आमचेंय लॅव्हल तेंच म्हुणोन सिद्ध करचेखातीर? जाल्यार हरकत ना. झगडात तुमी जाता तितल्या सकयल्या पावंड्यांचेर वचोन. 

मुद्दे कोणेय मांडचे. खरें म्हुटल्यार दरेकल्यान मांडचे. आमचो हक्क तो लोकशायेन दिल्लो. एक व्यक्ती म्हुणोन. एक नागरीक म्हुणोन. पूण तोच मनीस जर समाजाचो प्रतिनिधी म्हुणोन आव हाडोन मुद्द्यांचें खंडन करता जाल्यार मात हांव एकूच निकश लायतां. कोण हो मनीस? तेचें सामाजीक योगदान कितलें? कसलें बरें कार्य करता वा केलां तेणे समाजाखातीर? तेका समाजांत लोक कितलो मान दितात? 

ही सामाजीक साण्ण घेवपाची, तिचेर ह्या ट्रोलर्सांक घासून पळोवपाचें आनी तेंची लायकी कितें ती थारावपाची. नाजाल्यार हे सोशल मिडियावेले आर्म चॅर्ड विद्वान म्हणपाचें आनी हांसोन सोडून दिवपाचें तेंकां. कारण तीच तेंची लायकी न्हूं?

(आतां हेचेर कितले ‘सोशल मिडिया विद्वान’ तुटोन पडटात चोवया)

Disclaimer: Views expressed above are the author's own.

Blogger's Profile

संदेश प्रभुदेसाय

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

भाई, लेख वाचून थाकाय मेळ्ळीं. आवडलें" आमी ताच्या लॅव्हलांचेर कित्याक वचप....!

बरयत राव.

बरें मागून

विशाल

- विशाल सिनाय खांडेपारकार, शिरोडें | 06 th February 2021 14:25