कोंकणी अकादमीचो वर्धापन दीस; काय पुण्यतीथ?

By Sandesh Prabhudesai (EdiThought)
04 March 2018 22:47 IST

गोवा कोंकणी अकादमी अजून मेल्ली ना. पूण जितेपणी मर्ण भोगता. आनी तेच अवस्थेंत आज 32वो वर्धापन दीस मनयता. देखून हो पुण्यतिथीचो प्रस्न. ह्या प्रस्नाची खरसाण काळजाक झोमची म्हूण.

कारण अकादमींत स्वायत्तता ना असो जाहीर आरोप करून आदले अध्यक्ष माधवबाब बोरकार, उपाध्यक्ष जुझे लॉरेन्स आनी हेर कांय कार्यकारी मंडळाच्या वांगड्यांनी राजिनामो दिल्यार फुडल्या म्हयन्यांत वर्स जाता. कांय जाणांनी ताचे आदींच राजिनामे दिल्ले. पूण कांयच फरक पडलो ना. अर्दवेळाच्या राजभास संचालकांक अध्यक्षाचो तिबो लावन कुकमाक आदार कशें सौभाग्याचें सवंग चालूच आसा.

तरीकय तेय अवस्थेंत हें सवंग सामकेंच विटचें न्हय म्हुणून अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष, अधिकारी आनी हेर कर्मचारी धडपडत आसात. राजभास दिसानिमतान कांय पुस्तकां प्रकाशीत करून जाल्यार वर्धापन दिसानिमतान आपल्या अनन्य ह्या स-म्हयनाळ्याचें प्रकाशन करून. आपूण मेल्ली ना हें दाखोवपाची प्रामाणीक धडपड.

राजभास दिसा कांय तरणाटे प्रभारी अध्यक्षांक मेळ्ळे तेन्ना तांणी नाट्यमहोत्सव आनी नाट्यसंमेलनाचे फायलींत पडून उरिल्ले प्रस्ताव संमत केले. म्हणटकीर ते निमतान आतां एक-दोन दीस उत्सव जातले. कोंकणी अकादमी नांवाचो सांगाडो थोडो हातपांय हालयतलो. कोंकणी चळवळींत आशिल्ल्या अकादमीच्या अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांक तितलीच मात्शी उमेद कशी. आनी कोंकणी मळावेल्या नाट्यकर्मींक. सांगाडोय आपूण जितों आसां हें सिद्ध करतलो.

बस्स. इतलेंच.

तेवटेन मायनिंगाचीं लिजां सुप्रीम कोर्टान रद्द करतकीर पावणी जावची न्ही तर आसा त्याच मिनेरांक लिजां मेळचीं म्हूण सगळ्याच पक्षांचे आमदार-मंत्री दिल्ली धांवले. पूण जे कोंकणी राजभाशेक लागून 28 चे 40 मतदारसंघ जाले आनी ताका लागून हे अपुर्बुद्द आमदार जाले त्या कोंकणीच्या संवर्धनाचें मात कोण्णाक पडून गेल्लें ना. एकजात चाळीसूय आमदार बेमान! पडमूर!!

ताच्याकय फुडें वचून स्वायत्त संस्थेचो अधिकार अनैतीकपणान आपल्या हातांत घेवन दोन-दोन वर्सांचे वट्ट 32 पुरस्कार एका राजभास मंत्र्यान पेन मारून रद्द करून उडयले. तोच मुख्यमंत्री म्हणटकीर कोण्णे जाप काडली ना. मात कांय म्हालगड्यांनी आपणाक नवो अध्यक्ष करचो म्हूण निर्लज्जपणान त्याच एकाधिकारशाय मंत्र्याचीं सोपणां मात झरयलीं.

पुरस्कार रद्द कित्याक केले म्हुणून एक्काय कोंकणी कार्यकर्त्यान विचारलें ना. कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नासतना लेगीत तें कारण दिलें ताचेरय आवाज ना. पुस्तकांक लागून गोंदळ जाला जाल्यार व्यक्ती आनी संस्थांक दिल्ले पुरस्कार रद्द कित्याक हेंय विचाल्लें ना. ताचेर एक समिती म्हूण नेमली. तीय तशीच थंड पडल्या. मेळयबी ना आनी कांय थारायबी ना.

कोंकणी राजभास जावचे पयलीं आनी जातकीर लेगीत कोंकणी चळवळीक नखलामी करपाची कापस्ताद एक्काय राजकारण्याक जायनाशिल्ली. मराठी राजभाशेची मागणी करतल्या राजकारण्यांक लेगीत. मात हांव कोंकणीचोच समर्थक असो आव हाडीत आयचे राजकारणी राजभास संचालनालय आनी कोंकणी अकादमीच्यो मात भोयो भोयो करीत सुटल्यात.

कोणे निर्माण केलें हें धाडस तांचेमदीं? अर्थांत, कोंकणी चळवळींतले उदासीनतेन! आमचे सगळ्यांचे कार्यशुन्यतेन! काय षंढपणान?

कोंकणी अकादमीक स्वायत्तता ना म्हूण बोबो मारीत अध्यक्ष-उपाध्यक्षांनी राजिनामे दिले. कोंकणी चळवळ थंड!

कोंकणी अकादमीची स्वायत्तता मुख्यमंत्र्यान अनैतीकपणान आपल्या हातांत घेवन मेळत तशी वापरली. कोंकणी चळवळ थंड!

कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष आनी वावुरपी समितीचे तीन वांगडी नेमून परत स्वायत्त मंडळ नेमचें म्हूण कांय तरणाट्यांनी आवाज काडलो. कोंकणी चळवळ थंड!

वर्सांची वर्सां जालीं राजभास संचालनालयाक पुर्णवेळ संचालकच ना. कोंकणी चळवळ थंड!

32 वर्सांची तरणाटी अकादमी म्हातारी कशी जावन मर्णाचे धडेक लागल्या ताचें दुख्ख आसाच, पूण ताचेयपरस हाचेर आवाज काडपाक कोण मुखार सरना ताचें दुख्ख चड आसा.

कारण हो प्रस्न फकत सरकारान घडयल्ले एके संस्थेचो ना. भारतीय लोकशायेंतल्या स्वायत्त संस्थांची स्वायत्तता काबार करपाचें कारस्थान भारतभर चल्लां. तेंच गोंयांतय सुरू जालां. तरीकय आमी निर्विकार.

आनी ताच्याकय चड गंभीर गजाल. कोंकणी चळवळ ही निखटी भाशीक चळवळ न्हय. ती गोंयकारपणाची चळवळ. धर्मीक एकचाराची चळवळ. हीच आमची निजाची संस्कृताय आनी अस्मिताय. तिका सरकारी पावंड्यार हाचे फुडें तेंको मेळचो ना असो संदेशच हें सरकार हातूंतल्यान  दिता. पूण आमकां ताचें पडून गेल्लें ना.

हें वाचून तरी आमी कितें करतले? परतूय थंडच बसतले...

जय कोंकणी!!!

Blogger's Profile

Sandesh Prabhudesai (EdiThought)

Sandesh Prabhudesai is the Editor of goanews.com. He has been earlier the Editor of Sunaparant (Konkani daily) and Editor-in-Chief of Pruden (TV channel). His collection of selective editorials of Sunaparant has been published as 'Goff'. He writes brief thoughts as EdiThought for goanews.com, but not on regular basis.

Drop a comment

Enter The Code Displayed hereRefresh Image


Previous Comments

Nagari Konkani supporters could make Konkani as Official Language and in Eight Statue because Catholics (who use Roman Konkani) supported en masse. But these Nagarwallahs have enjoyed the fruits of Konkani Rajbhaas and are now crying foul.

Nagari Konkaniwallahs like the eminent authors of Konkani still write in Marathi newspapers and periodicals at times, to earn their daily bread. They should stop patronizing Marathi.

During Konkani agitation, the type of radical speeches Konkaniwadis gave about Marathi language fooled the people. In fact, Catholics lost whatever connect they had with Marathi. These Konkaniwallahs are like the Hindi sayng "Jis thaali mein khana usi pe ched karna"

- Romald Antao, Margao | 05 th March 2018 06:05

 

पुण्यतिथय न्हय तर पापतिथ!

कोंकणी सरकारी पावंड्याचेर पावणी.

हाचेर कोणूच उलोवचेनात. सगले षंढ.

लज दिसता आमकां हीच काय म्हणून सांगपाक ती चळवळ आनी ते चळवळींत वांटेकार जाल्ले ते हेच म्हालगडे काय म्हूण. सगल्याक सुवार्थ पातळ्ळा.

दर एकल्याक मान, सन्मान, भौमान, सत्कार आनी पुरस्कार जाय.

कोंकणीचें, गोंयचें, कोंकणी अकादेमीचें, कोंकणी दैनिकाचें, कोंकणी मुळाव्या शाळांचें, गोंयकारपणाचें, पर्यावरणाचें कसलें कसलेच काय्य एक पडून गेल्लें ना.

यो दिसा, भर पोटा ही आमची आवतिकाय.

कोणाक रांडेचो म्हण ना पोंटाचो, पूण पोटभर वाड ही आमची लाचारिची अवस्था! आमी तरी हाचेर कित्याक बरोवंचें आनी उलोवंचें? सरकार कितें करतलो ताका आमी 'तथास्तू' म्हणूया आनी वगी बसूया.

अहंगंड, तेम, सुवार्थ, लाचारी, भिजूडपण झिंदाबाद!

- Prakash Naik, Savoi-Verem | 04 th March 2018 17:57

 

Related Blogs